Genealogie Schoel

Inleiding

Van Schule tot Schoel

Was Gottfried Schule een doortrekker, militair of woonde hij reeds in Kleef. Zijn ouders zijn daar tot op heden niet  gevonden. Zijn geboorteplaats en  datum zijn (tot op heden) niet  bekend. In de twee akten van zijn huwelijk te Kleef in 1731 en 1745 staat vermeld “beijde hier wohnhaft”. 

Gottfried Schule j.g. (dus niet eerder getrouwd) trouwt 14 oktober 1731 Evangelisch te Kleef met Anna Gertruijd Mertins, weduwe van Derck van den Berg. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen gevonden. Anna Gertruyt Mertin ondertrouwde hiervoor op 21 februari 1717 Evangelisch te Unna, Westphalen Preussen met Dietherich zum Berge, en trouwt als Anna Gertruyt Mertin op 20 april 1717 Kath. te Cleve, Rheinland Preussen met Derck van den Bergh.

Gottfried Schullweduwnaar, trouwt op 17 oktober 1745 Evangelisch te Kleef met Johanna Margaretha Hufermans j.t. (dus niet eerder getrouwd). Haar naam komt ook voor als Margrith Overmann in een akte van indemniteit gedateerd 8 april 1794 van Maria Schul t.b.v. haar huwelijk te Schiedam.

De namen Berge/Bergh en Maertin/Mertin komen ook in Kamen en Unna voor. In Kamen komen vanaf 1600 veel personen met de naam Gottfried en Schule voor. Mogelijk kenden Gottfried en Anna Gertruijd elkaar reeds uit deze plaatsen.
Opvallend is dat een Dietherich Henrich
Schule/Schuhl op 15 september 1715 Evangelisch te Unna met Anna Gertrut von dem Berge trouwt. Dit is ongeveer in dezelfde periode als het eerste huwelijk (1717) van Anna Gertruijd Mertins met Dietherich zum Berge. Was dit familie?

In diverse andere akten in Kleef komt de naam nog voor als;
Schull in een doopakte van 1746, doopakte van 1749, Schuel doopakte van 1753, Schule doopakte van 1755, Schuhl huwelijksakte van 1790.

In Vlaardingen komt de naam voor als
Schul in een akte van indemniteit van 1780 en in Schiedam als Schul in een akte van indemniteit en huwelijksakte van 1794. Hierna komt de naam alleen nog voor als Schoel. Deze schrijfwijze zal het gevolg zijn van de fonetische klank van de Duitse u
en Nederlandse oe.

De zoon Jurgen Maurits Schull, geboren in 1746, bracht zijn jeugd door in Kleef, in een economisch slechte periode. Zijn vader overleed in 1756 te Cleve, zijn moeder na 1764 te Cleve, toen hij 18 jaar oud was. Het vreemde bij zijn doop was dat hij met zijn voornamen werd vernoemd naar twee getuigen nl. Jurgen Veltman en Mauritz Creutz en niet naar familieleden zoals opa's. Was hij een van de jonge mensen die zijn geboorteland verliet vanwege de economische situatie en naar de rijke Hollandse havensteden (Vlaardingen) vertrok. In 1772, 26 jaar oud, komt hij reeds in het bevolkingsregister van Vlaardingen voor. Een goed half jaar voor het uitbreken van de Vierde Engelse oorlog trouwt hij (bijna 34 jaar oud) in mei 1780 met Alida de Jong, een welgestelde vrouw na haar huwelijk met Ary Claaszn van Drongelen. Zij bezat diverse woningen, landgoederen en bezittingen uit de nalatenschap van Ary Claaszn van Drongelen. In 1780 wordt hij poorter van Vlaardingen tegen betaling van 6 gulden 10.

Zijn zuster Anna Maria Elisabeth Schull is als Maria Schoel vanaf 1781, 32 jaar oud, tot 1795 als getuige aanwezig bij de aangifte van de dopen van de kinderen van haar broer Jurgen Maurits. Zij trouwt de eerste keer op 18 mei 1794 te Schiedam op 45 jarige leeftijd als Maria Schul, jonge dochter (dus nog niet eerder getrouwd) met Leenderd de Goederen.

Zijn zuster Johanna Lowisa Schull, Schuhe, Schuhl wordt ingeschreven in het attestatieregister in 1779, 24 jaar, te Schiedam en keert in 1782 weer terug naar Kleef, waar zij in 1790 trouwt met Heinrich Beeker/Henricus Becker ?? uit Gladbach. De reden waarom zij waarschijnlijk naar Kleef teruggaat is mogelijk de verslechterde situatie door de Vierde Engelse oorlog.

Geschiedenis

De Poort van Kleef

main105

Eeuwen lang heeft het Land van Kleef een belangrijk doorgangsgebied gevormd voor migranten, trekkers, “Wanderer”. Zij stroomden in het oosten dit gebied binnen. Sommigen vonden er tijdelijk of voorgoed arbeid in de verspreide, meest kleine nijverheid, die veelal voor het westen werkte. Velen verlieten weer “Het Kleefse Land” over de westgrens. Kleef vormde een poortgebouw, bestaande uit een oost- en een westpoort, met ertussen een plein waar men zich tijdelijk kon ophouden, wanneer men uit het oosten was gekomen. Bovendien trokken Kleefse bewoners zelf weg, ook al naar het westen. Dit westen betekende voor hen vooral: de Republiek die hun al vertrouwd was in taal, handels- en nijverheidscontacten en in cultuur, alsook dikwijls in godsdienstige opvattingen.

Sinds ongeveer 1700 betekende voor de doortrekkers van het Kleefse Land - dus voor hen die uit oostelijker Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Bohemen e.d. kwamen - de trek naar het westen: de Amerikatrek, die vooral in de negentiende eeuw massaal zou worden. Ook onder hen echter zijn er velen geweest, die zich eerst in Kleef, vervolgens in de Republiek vestigden en later – of in de volgende generatie – naar Noord -Amerika trokken: respectievelijk als Klevenaren of Nederlanders.

De ondergang van Kleef aan het einde van de zevenjarige oorlog 1756-1763 en het vertrek van de Fransen in februari 1763 was van economische, culturele en politieke aard. Het stadse vermogen was bijna verbruikt. Kleef was het bankroet nabij. Impulsen ter verlevendiging van de economie waren niet meer mogelijk. Veel jonge mensen verlieten het geboorteland en trokken vooral naar de rijke hollandse havensteden, waaronder Vlaardingen.

Vlaardingen

scannen0002rr5

De economie van Vlaardingen was vele eeuwen lang verweven met de visserij, met name de haringvisserij. Niet alleen de haringschepen, scheepswerven, taanderijen en zeil- en mandenmakerijen gaven het Vlaardingse stadsbeeld een visserij-imago, ook de tientallen kuiperijen verspreid over de stad behoorden ertoe.

Toen de Vierde Engelse oorlog (1780-1784) op 20 december 1780 uitbrak was dat een ramp voor de visserij. Doordat de vloot niet uit kon varen, werd vrijwel de gehele bevolking werkloos. De nevenbedrijven zoals de scheepswerven en de kuiperijen werden uiteraard ook getroffen. Een gedeeltelijke oplossing voor de economische malaise was de bouw van een drietal molens aan de Galgkade. Er werd een runmolen, een houtzaagmolen en een pelmolen aan het einde van de Westhavenkade gebouwd, het begin van de industriele ontwikkeling aan de Maas.

Zo naderden de Vlaardingers de tijd van de Patriotten en de Prinsgezinden 1780 -1787. In een bij uitstek Oranjegezinde stad als Vlaardingen konden relletjes ten gevolge van het opkomende patriottisme dan ook niet uitblijven. De Patriotten bestonden uit voorstanders van een bestuurlijke en maatschappelijke reorganisatie. Het waren de democratische regenten en de nietprotestanten die niet noodzakelijkerwijs streefden naar de val van de Prins van Oranje alhoewel een klein deel van het volk principieel anti-Oranje was. Patriotten die ijverden voor het herstel van het aanzien dat de Republiek in de zeventiende eeuw gekend had, richtten overal exercitiegenootschappen op. Tussen 1783 en 1787 wisten deze gewapende burgers in een aantal steden en gewesten de macht over te nemen. Zozeer zelfs dat in 1785 stadhouder Willem V zich genoodzaakt zag uit te wijken naar Nijmegen. Door interventie van Pruisen is de "burgeroorlog" tussen de patriotten en prinsgezinden neergeslagen. Veel patriotten werden gevangen genomen of weken uit naar  Frankrijk.
Door dit ingrijpen werd voorlopig de staatkundige hervormingsbeweging gestopt, tot 1795 ….

Met de Bataafse Revolutie vielen eind december 1794 de Franse troepen over de bevroren rivieren de Republiek binnen en met hun steun werd in 1795 de Bataafse Republiek uitgeroepen. Hiermee kwam een einde aan de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. De laatste stadhouder, Willem V van Oranje-Nassau, vluchtte naar Engeland. Tijdens de inlijving bij Frankrijk lag in Vlaardingen de visserij alsmede de vele aanverwante bedrijven van de visserij geheel stil, zoals scheepswerven, nettenmakerijen, smederijen, zeilmakerijen, houtzagerijen, kuiperijen, enz., wat weer een grote werkloosheid onder de bevolking tot gevolg had.

Na de Patriottentijd en de Franse overheersing herleefde de stad pas weer in 1813.

In het laatste kwart van de negentiende eeuw was er een grote opleving van de haringvisserij. Dit had een gunstig gevolg voor de werkgelegenheid in de aanverwante bedrijven. De industrie begon tevens een steeds belangrijkere plaats in te nemen.

De tijd na 1900 geeft uiteindelijk de opgang van de industrie en de teloorgang van de visserij te zien. Tevens een enorme toename van het aantal inwoners van de gemeente.

Genealogie Schule, Schull, Schul, Schoel

I. Gottfried Schule/Schuel/Schull, gedoopt ................... te .................., overleden 1756 te Cleve, trouwt (1) als Gottfried Schule j.g., 14 oktober 1731 Ev. te Cleve Anna Gertruijd Mertin(s)/Maertin, weduwe van Derck van den Berg/Dietherich zum Berge (zij trouwde met Derck 21 februari 1717 Ev. te Unna en 20 april 1717 Kath. te Cleve), gedoopt .........................................., overleden voor 17 oktober 1745, dochter van ……........…......… ….., trouwt (2) als Gottfried Schull, 17 oktober 1745 Ev. te Cleve Johanna Margaretha (Margrit(h)(t)a) Hufermans / Huvermans / Overmann j.t., gedoopt ……………....., te ...…............., overleden na 1764 te Cleve, dochter van ..................….....….........…...........

Tijdens hun huwelijk 14 oktober 1731 en 17 oktober 1745 waren beide woonachtig te Cleve. 

Uit het tweede huwelijk:

1. Jürgen Mauritz/Georg Maurits Schull, volgt II. (1746)

2. Anna Maria Elisabetha Schull, gedoopt 16 november 1749 te Cleve (getuige M……………  Middeldorp), overleden 24 juni 1822 te Stompwijk, o.trouwt/trouwt (1), als Maria Schul, j.d. van Cleef, 3/18 mei 1794 te Schiedam Leenderd de Goederen, weduwnaar van Dijna van Saksen, gedoopt 17 september 1747 te Schiedam (getuigen Gerrit Cornelisz de Goederen, Maritie Wuijster, Clasijntje Wuijster, Salomon Wuijster), overleden 14 januari 1795 te Schiedam, zoon van Dirk Gerrits de Goede / Goederen en Trijntje  Izaaks Wuij(d)ster / Weuster(s) / Wu(i)ster; o.trouwt/trouwt (2), als Maria Schoel, 18 april/5 mei 1811 te Schiedam Gerrit Paardekooper, weduwnaar van Ferdinanda Hendrica Möhler, gedoopt 2 augustus 1772 te Nieuwerkerk aan den IJssel (getuige Teuntje Paardenkooper), rietdekker 1822, overleden 24 juni 1832 te ‘s Gravenhage, zoon van Teunis Paardenkooper en Zijtje Jansdr. Verhoef.

Maria Schoel is van 25 november 1781 tot 22 januari 1795 getuige bij de aangifte van de kinderen van Georg Maurits Schoel.

GA Schiedam, inv. nr. 1668/a. Acte van alimentatie enz. no. 40 (Mag. Arm. Kamer)
Anna Maria Schul, geboren van Cleve, dogter van Gottfried Schul en Margreth Overmann, ongehuwd. Gereformeerd, op acte van Cleve in dato 8 april 1794, geadmiteerd 24 april 1794.

ONA Schiedam, inv. nr. 1043/98.
Obligatie d.d. 5 september 1806, akte nr. 21.
Compareerde Willem Hendrik Ginsbergen, wonende Schiedam. Dewelk verklaarde schuldig te zijn aan Maria Schoel, weduwe van Leendert de Goederen, mede wonende te Schiedam een somma van Driehondert en Vijftig Gulden van Veertig Groten het Stuk, welke penningen alreede genoten en ontvangen. Verbindende hij zijn huis, staande en gelegen in de Kreupelstraat op no. 1350 niet te zullen verkopen.

NA Schiedam, inv. nr. 1070/123.
Inventaris d.d. 2 februari 1809 van Gerrit de Goederen, inschulden te voldoen door Maria Schoel wonende te Vlaardingen

GA Schiedam, Register van attestatiën.
Anna Maria vertrekt met attestatie op 29 april 1811 naar Rijswijk.

3. Anna Gertruijt Elisabeth Schull, gedoopt 11 februari 1753 te Cleve (getuigen Georg Conrad Weller, Gertruijd Bracke, Anna Elisabeth Krafften), overleden 1 februari 1759 ?? te Cleve.

4. Joanna Lowisa Schull/Schuhe/Johanna Lovisa Schuhl, gedoopt 20 maart 1755 te Cleve (getuigen jhr. Candidatius Juris (Peter Johann) Schmitz, jgfr. (Johanna) Lowisa Gesellschap), overleden …….....…….… te ……........, trouwt 27 januari 1790 te Cleve Heinrich Beeker j.g. / Henricus Becker, gedoopt ...…….........….. te Gladbach, overleden ….......................... te ......….. ............., zoon van ...............……….....

GA Schiedam, Register van attestatiën.
Met attestatie gekomen van Cleeve, in dato 18 november 1779.
Met attestatie vertrokken naar Kleeve, in dato 10 maart 1782.


II. Jürgen Mauritz Schull/Georg Maurits Schoel, gedoopt 27 november 1746 te Cleve (getuigen Jürgen Veltman, Mauritz Creutz, frau Veltman, genant Eck), hout en turfverkoper 1796 (Het Hout bij de Tel), tagrijn 1824, koopman 1858, herbergier/tapper 1812, overleden 12 augustus 1812 te Vlaardingen (getuigen Floris Littooy, zwager, dagloner, Tieleman Schop, dagloner), o.trouwt/trouwt (1) 21 april/7 mei 1780 te Vlaardingen Aaltje/Alida de Jong, weduwe van Ary Klaasz. van Drongelen, gedoopt 30 juni 1748 te Vlaardingen, overleden 24 februari 1807 te Vlaardingen, dochter van Ary Janse de Jong, schoenmaker, en Hendrina (Hendrijntje) Wiegans / Wi(j)(n)gant; o.trouwt/trouwt (2) 24 februari/12 maart 1809 te Vlaardingen Grietje (Maartensz.) de Jong, weduwe van Arent Bijl, gedoopt 3 december 1760 te Maasland, overleden 23 april 1837 te Maasland, dochter van Maarten Jacobszn (Jobszoon) de Jongh en Lena (Jacobszn) Salm/Leena van der Zalm.

In de overlijdensacte van Grietje staat, weduwe van Frederic George Schoel

SA Vlaardingen
Georg Maurits bevond zich volgens de bevolkingsregisters al in 1772 te Vlaardingen.

SA Vlaardingen inv. nr. 61a, acte 726.
Acte van indemniteit d.d. 7 april 1780 van Cleve aan Vlaardingen t.b.v. Georg Mauritz Schul.

SA Vlaardingen inv. nr. 61, acte 82.
Tegen betaling van 6 gulden 10 wordt Georg Maurits in 1780 poorter van Vlaardingen.

NA Rotterdam inv. nr. 3056, acte 1128, notaris Justus van der Meij.
Testament d.d. 5 september 1780, waarvoor compareerden Georg Maurits Schoel en Alida de Jong, echteluiden, wonende te Vlaardingen.

SA Vlaardingen inv. nr. 86 fo. 151.
Transport d.d. 19 mei 1784: Executeuren test. van Neeltje van der Struis, wed. van Gilles van Duffelen transporteren aan Georg Maurits Schoel een huis met erf, gelegen Oostzijde Ridderstraat, koopprijs 570 gld.

SA Vlaardingen inv. nr. 86 fo. 201.
Transport d.d. 1 november 1785: Abraham Stam en Frank Louwe de Willigen, executeurs, voogden en administrateurs in de nalatenschap van Frans  Abrahamsz. Stam, wednr. van Aegje Cornelis de Zeeuw transporteren aan Georg Maurits Schoel een huis met erf, gelegen Westzijde Nieuwenhavenstraat (Wijk D no. 60), koopprijs 560 gld.

SA Vlaardingen inv. nr. 87 fo. 130.
Transport d.d. 2 mei 1791: Hendrik de Koe, predikant te Bleiswijk transporteert aan Georg Maurits Schoel een huis met erf, annex huisje met snuivertje (met vrije in en uitgang door een steeg uitkomende op de Waal) gelegen aan de Zuidzijde van de Waal (Wijk G no. 21), koopprijs 360 gld.

SA Vlaardingen inv. nr. 87 fo. 151.
Transport d.d. 15 augustus 1791: Georg Maurits Schoel transporteert aan Floris Latoy (Littooy) (zwager, gehuwd 17 juli 1791 met Maartje de Jong), een huis met erf gelegen aan de Oostzijde van de Ridderstraat, verkoopprijs 650 gld.                                                                                   

SA Vlaardingen inv. nr. 88 fo. 70.
Transport d.d. 1 mei 1794: Jacob van den Bijl transporteert aan Georg Maurits Schoel een huis met erf gelegen aan de Noordzijde van de Rietdijk (Wijk I no. 90), koopprijs 1250 gld (600 gld hypotheek, zie hypotheekacte d.d. 19 september 1793).

NA Rotterdam inv. nr. 3076, acte 850. notaris Justus van der Meij. 1791-1800
Inschulden en Crediten te voldoen aan Traenkokerij te Schoonderloo voor kookloon van traen en verschot door G. M. Schoel voor een bedrag van 70:15.

NA Vlaardingen protocollen inv. nr. 67, acte 24, notaris J. Kramer.
Obligatie d.d. 26 april 1796 groot 500 gld inzake schuld aan Pieter Piek, getuigen Jacobus van Wijk en Gerrit van der Windt.

SA Vlaardingen inv. nr. 89 fo. 25.
Transport d.d. 8 januari 1800: Georg Maurits Schoel transporteert aan Jacob Goudswaart, koopman, een huis met erf gelegen aan de Westzijde Haven, verkoopprijs 300 gld.

NA Vlaardingen inv. nr. 84, acte 23, notaris P. Verkade.
Acte van vestiging d.d. 10 maart 1809 houdende begroting of uitkoop, den legitime portie aan zijnen kinderen Margrieta, Ariaantje, Frederik en Hendrina uit de nalatenschap van Alida de Jong.

NA Vlaardingen inv. nr. 84, acte 48, notaris P. Verkade
Testament d.d. 26 april 1809 van Georg Maurits Schoel en Grietje de Jong, bepaald scheijding des boedels. (Gegoed beneden de ƒ 10000,- -)

NA Rotterdam inv. nr. 51/168.557.
Verzoek van Georg Maurits Schoel, koopman te Vlaardingen in qualiteit als last en procuratie hebbende van Dietrich van T en Geesterop Mario Gaslin w...... 8 april 1812 te Overschie in de Herberg de vergulde Valk.

NA Vlaardingen inv. nr 90, acte 196.
Inventarisatie en taxatie inboedel d.d. 17 september 1812 na het overlijden van Georg Maurits Schoel t.b.v. Grietje de Jong en Margrieta Schoel van de herberg Westzijde van de Haven
(Wijk K no.20/659).

Scan 133180003-1

Geheel rechts op de foto een huis en erve (herberg) staande en gelegen aan de Westzijde van de Haven Wijk K no. 20, belendend te Zuijden het volgende huis Wijk K no. 21, bewoond geweest door Hendrina Schoel en Jacob Krijgsman en ten Noorden de heer Johan George Betz, strekkende van voor van de straat tot agter aan de sloot van het prikkegat, zijnde het zelve huis door de overledene Georg Maurits Schoel en zijn huisvrouw Grietje de Jong en de kinderen Margaretha en Ariaantje Schoel bewoond geweest.

Zie inv. nr 90/196 d.d. 17 september 1812.                                                                                 

Foto: Stadsarchief Vlaardingen, catalogus nr. T-612/81

Uit het eerste huwelijk:

1. Margaretha Schoel, gedoopt 25 november 1781 te Vlaardingen (getuigen Maria Schoel, Jannetje de Jong, overleden 7 juni 1785 te Vlaardingen.

2. Hendrina Schoel, gedoopt 20 maart 1785 te Vlaardingen (getuigen Maria Schoel,  Jannetje de Jong), overleden 12 april 1858 te Vlaardingen, o.trouwt/trouwt 24 juni/10 juli 1803 te Vlaardingen Jacob Krijgsman, gedoopt 10 maart 1780 te Maassluis, matroos bij den Douanen, zeeman en stuurman, overleden 25 mei 1844 te Vlaardingen, zoon van Wilhelm Jacobszn Krijgsman, zeeman, en Maartje Meerkerk /Moerkerk.

3. Margrieta/Margaretha Schoel, gedoopt 3 december 1786 te Vlaardingen (getuigen Grietje de Jong, Maria Schoel), overleden 12 juni 1840 te Schiedam, trouwt 28 februari 1816 te Vlaardingen Jan Fillekes, gedoopt 26 juni 1785 te Vlaardingen, timmerman(sknegt), overleden 13 augustus 1833 te Oud en Nieuw Mathenesse, zoon van Teunis Fillekes, zeeman, en Haasje Zalm, breister en boetster.

SA Vlaardingen inv. nr. 32-34.
Inschrijving van Margrieta in het lidmatenregister van de Hervormde Gemeente in 1809.
Margrieta is 12 augustus 1821 met attestatie vertrokken naar Schiedam.

GA Schiedam, Register van attestatiën.
Met attestatie gekomen van Vlaardingen, in dato 12 augustus 182
1

Onwettig geboren:
a.
Huibertje Schoel, geboren 10 november 1814 te Vlaardingen, overleden 10 november 1814 te Vlaardingen (getuigen Jan de Ligt, Leendert Stolk, buren).
In de geboorte-acte staat vermeld dat Margrieta Jonge Dochter in hare woonstede op de Rietdijk Wijk I  no. alhier is bevallen van een kind van het vrouwelijkgeslacht. De vader is waarschijnlijk niet bekend, vandaar de naam Schoel.

4. Ariaantje/Adriana Schoel, gedoopt 7 december 1788 te Vlaardingen (getuigen Maria Schoel, Jannetje de Jong), overleden Vlaardingen 9 maart 1824, trouwt 31 december 1812 te Vlaardingen (samen met broer Frederik) Ary Drop, gedoopt 9 april 1786 te Vlaardingen, verver(sknecht) 1824, overleden 26 oktober 1838 te Vlaardingen, zoon van Willem Willemszn. Drop, timmerman, en Elisabeth Polderman.

SA Vlaardingen inv. nr. 32-34.
Inschrijving van Ariaantje in het lidmatenregister van de Hervormde Gemeente in 1810.

5. Frederik Schoel, volgt III. (1792)

6. Elisabeth Schoel, geboren/gedoopt 22/25 januari 1795 te Vlaardingen (getuigen Maartje de Jong, Maria Schoel), overleden april 1797 te Vlaardingen.

III. Frederik Schoel, gedoopt 22 januari 1792 te Vlaardingen (getuigen Maria Schoel, Jannetje de Jong), oudtouwkoper, kuyper 1825, kuipersknecht 1828/1849, overleden 18 juni 1849 te Schiedam (getuigen Pieter van Wamelen, schoonbroeder, 54 jaar, arbeider, Ewit van Harmelen, 50 jaar, kuipersknecht), trouwt (1) 31 december 1812 te Vlaardingen (samen met zijn zuster Ariaantje) (getuigen Arij van Duffelen, Willem Drop, Arij van der Vlis, Hugo van der Vlis) Martha de Willigen, gedoopt 11 maart  1781 te Vlaardingen, overleden 1 januari 1820 te Vlaardingen, dochter van Gerrit Klaasz. de Willigen, kuiper, en Grietje van Duffelen; trouwt (2) 9 oktober 1828 te Schiedam (getuigen Pieter van Wamelen, 33 jaar, metselaarknecht, Bastiaan van Wamelen, 30 jaar, brandersknecht, Cornelis van Ravens, 53 jaar, kraanwerker, Klaas Kiela, 30 jaar, zakkendrager) Trijntje van Wamelen, weduwe van Andries Hoenderdos, geboren/gedoopt 27 juli/3 augustus 1806 te Schiedam (getuige Martijntje van Wamelen), werkster 1854, overleden 9 januari 1886 te Schiedam (getuigen Maurits Schoel, 57 jaar, kuiper, Pieter van der Kwast, 40 jaar, timmerman), werkster 1854, dochter van Bastiaan van Wamelen en Johanna Maria van Ravens.

F. Schoel

SA Vlaardingen inv. nr. 5401, 181, nr 4. Stukken betreffende huwelijksconsenten.
Brief van 8 december 1812 van Vlaardingen aan Kleef. De brief betreft
Frederic Schuel, die in Vleringen woont. Hij wil trouwen en moet daarvoor de overlijdensakten van zijn grootouders kunnen overleggen. 

De akten zijn opvraagbaar bij de gereformeerde kerk. De overlijdensakte van de grootmoeder is beschikbaar, die van de grootvader niet. De grootvader is namelijk overleden in 1756 en het kerkregister dateert van na 1764. Het toch opvragen van de betreffende akte zou te veel geld kosten. Daarom verzoekt  de briefschrijver aan de keizerlijke procureur of deze contact wil opnemen met de burgemeester van Vleringen en de burgemeester te vertellen dat er geen belemmeringen voor het huwelijk zijn als bij de ceremonie vier getuigen aanwezig zijn. Deze getuigen moeten de verklaring dat de grootouders overleden zijn bevestigen. (zie de 4 getuigen bij datum huwelijk)

Frederik Schoel vertrok vermoedelijk voor 1820 naar Schiedam (zonder vrouw en kind Maurits).

In de overlijdingsacte te Vlaardingen van Martha de Willigen staat, dat haar man te Schiedam woont en zij zijn huisvrouw is; officiele scheiding heeft dus niet plaats gehad, anders was dit wel vermeld.

GA Schiedam, Register van attestatiën.
Van Vlaardingen, op zijn belijdenis lidmaat der Gereformeerde Gemeente, in dato Mei 1830 met attestatie vertrokken naar Ommerschans (gesticht, nietvrije kolonie), in dato Mei 1846, gehuwd, geboortig van Vlaardingen, wonende Schiedam, in 't Broersveld.

NA Schiedam Procuratie no. 19 pag. 805 1811-1842.

Uit het eerste huwelijk:

1. Maurits Schoel, geboren 22 maart 1813 te Vlaardingen (getuigen Ary Drop, dagloner, Ary vander Vlis, dagloner), overleden 7 oktober 1825 te Vlaardingen (getuigen Paulus Stam, 56 jaar, schoenmaker, Jan Koolhaalder, 56 jaar, timmerman).

Uit het tweede huwelijk:

2. Maurits Schoel, volgt IVa. (1828)

3. Johanna Maria Schoel, geboren 12 november 1829 te Schiedam, overleden 27 september 1832 te Schiedam.

4. Bastiaan Schoel, geboren 20 november 1832 te Schiedam, overleden 10 juli 1834 te Schiedam.

5. Bastiaan Schoel, volgt IVb. (1835)

6. Frederik Schoel, geboren 29 augustus 1837 te Schiedam, overleden 8 april 1838 te Schiedam.

7. Trijntje Schoel, geboren 18 december 1840 te Schiedam, overleden 8 december 1898 te Schiedam, trouwt 29 november 1871 te Schiedam (getuigen Bastiaan Schoel, 34 jaar, zakkendrager, broer, Johannes Kemp, 38 jaar, blikslager, Hendrik Vink, 50 jaar, mandenmaker, Gerrit Oosterman, 33 jaar, kuiper) Pieter van der Kwast, geboren 22 oktober  1844 te Lopik, timmermansknecht, timmerman 1871, overleden 22 januari 1894 te Schiedam, zoon van Jan Johannes van der Kwast, timmerman, en Antje Diepenhorst.

8. Pieter Schoel, geboren 4 november 1843 te Schiedam, overleden 16 april 1844 te Schiedam.

9. Pieter Schoel, geboren 17 december 1845 te Schiedam, overleden 8 januari 1848 te Schiedam.

10. Johanna Maria Schoel, geboren 4 december 1848 te Schiedam, overleden 8 februari 1849 te Schiedam.

IVa. Maurits Schoel, geboren 4 februari 1828 te Schiedam (getuigen Klaas Kiela, 29 jaar, zakkendrager, Ary de Ronde, 39 jaar, zakkendrager), pakhuisknecht 1854, kuiper 1860 t/m 1886, overleden 6 januari 1907 te Schiedam, trouwt 13 september  1854 te Schiedam (getuigen Pieter van Wamelen, 59 jaar, arbeider, Jacobus Oranje, 31 jaar, zakkendrager, oom en zwager bruid, Johannes van Breda, 51 jaar, metselaar, Teunis Fillekes, 35 jaar, metselaar, oom en neef bruidegom) Adriana Cornelia Scheurkogel, geboren 27 februari 1828 te Schiedam (getuigen Isaak Koster Mathijszoon, 25 jaar, timmermansknecht, Machiel Muller, 33 jaar, brandersknecht), huishoudster 1854, overleden 8 maart 1912 te Schiedam, dochter van Willem Scheurkogel, timmermansknecht, en Petronella van Breda, naaister.

Uit dit huwelijk:

1. Frederik Schoel, volgt Va. (1855)

2. Willem Schoel, geboren 13 december 1856 te Schiedam, overleden 16 juni 1858 te Schiedam.

3. Trijntje Schoel, geboren 3 november 1858 te Schiedam, overleden 18 mei 1859 te Schiedam.

4. Petronella Schoel, geboren 10 maart 1860 te Schiedam (getuigen Johannes van der Hoeve, 51 jaar, kuiper, Job ‘t Hart, 24 jaar, kuiper,) overleden 6 februari 1948 te Schiedam, trouwt 10 december 1879 te Schiedam (getuigen Frederik Schoel, 24 jaar, kuiper, broer bruid, Johannes Scheurkogel, 45 jaar, kaarsenmaker, oom bruid, Matthijs Groeneweg, 25 jaar, brandersknecht, Christoffel Duijser, 41 jaar, concierge) Pieter Klaas Notenboom, geboren 21 augustus 1851 te Bodegraven (getuigen Jan Christoffel Brandts, 62 jaar, bierbrouwer, Johannes Hendrik van Dijk, 26 jaar, werkman), brandersknecht 1879, distillateursknecht 1908, pakhuisknecht 1914, overleden 17 november 1916 te Schiedam (getuige Frank Kooij, 59 jaar, mandenmaker), zoon van Jan Notenboom, arbeider 1879, werkman 1851, en Aafje Hogenes.

Petronella1

Pieter Klaas Notenboom (60), Aafje (22),
Antje (8), Petronella Schoel (50) en Truusje (10)

Omstreeks 1910 kijken we in het Hofje van Notenboom. Een keurige familie, netjes gekleed, poseert op het schoongeboende straatje bij hun kraakheldere
huisje.                                                                Foto H. Kiela


5. Trijntje Schoel, geboren 15 januari 1862 te Schiedam, overleden 12 maart 1863 te Schiedam.

6. Adriana Cornelia Schoel, geboren 28 september 1863 te Schiedam, overleden 13 juli 1865 te Schiedam.

7. Maurits Schoel, geboren 9 mei 1865 te Schiedam, overleden 27 februari 1873 te Schiedam.

8. Trijntje Schoel, geboren 21 augustus 1867 te Schiedam, overleden 30 april 1944 te Schiedam, trouwt 6 september 1893 te Schiedam Pieter van Wolferen, geboren 5 april 1866 te Maassluis, overleden 22 april 1944 te Schiedam, zoon van Leendert van Wolferen en Wilhelmina van Dijk.

9. Adriana Cornelia Schoel, geboren 16 mei 1870 te Schiedam, overleden 21 februari 1959 te Rotterdam, trouwt 7 december 1892 te Schiedam Adrianus van der Sluis, geboren 12 september 1868 te Schiedam, overleden 7 maart 1955 te Rotterdam, zoon van Martinus van der Sluis en Jannetje Voogd.

10. Levenloze dochter, geboren/overleden 12 september 1872 te Schiedam.

Va. Frederik Schoel, geboren 2 augustus 1855 te Schiedam, kuyper 1879, commies Rijksbelastingen, overleden 30 mei 1926 te Heerde, trouwt 28 november 1884 te Winterswijk (getuigen Derk Willem Kimmels, 37 jaar, smid, broeder bruid, Johan Andries Geltink, 44 jaar, jachtopziener, Berend Hendrik Nijenhuis, 71 jaar, gemeentebode, Christiaan Kronnie, 30 jaar, timmerman) Janna Kimmels, geboren 26 maart 1860 te Winterswijk, overleden 21 november 1936 te Heerde, dochter van Jan Willem Kimmels en Gerharda Rouwenhorst.

In de huwelijksacte staat; Frederik wonende Babberik gem. Zevenaar doch de laatste zes maanden gewoond hebbende te Erlecom gem. Ubbergen.

Uit mijmeringen te Heerde.
Als belastingcommies was de heer Schoel in ons dorp gestationeerd. Hij verzorgde de personele belastingaanslagen en bepaalde de accijns die bij de slager op de geslachte koeien werden geheven. Aan een koordje droeg de heer Schoel een flesje inkt op zijn vest.

Uit dit huwelijk:      

1. Levenloze zoon, geboren/overleden 22 oktober 1885 te Zevenaar.

2. Grada Cornelia Schoel, geboren 15 februari 1887 te Zevenaar, overleden 2 april 1919 te Heerde.

3. Jan Maurits Schoel, geboren 26 oktober 1888 te Zevenaar, commies Rijksbelastingen, pensionhouder, overleden 3 maart 1968 te Tilburg, trouwt 29 oktober 1936 te Amsterdam Johanna Cornelia van de Laak, geboren 24 februari 1898 te Tilburg, overleden 27 februari 1993 te Tilburg, dochter van Peter van de Laak en Adriana Johanna Maria van Beurden.

4. Maurits Schoel, geboren 19 januari 1891 te Bergh, bakker, overleden 3 april 1912 te Heerde.

5. Wilhelmina Schoel, geboren 3 december 1894 te Bergh, overleden 7 oktober 1961  te Heerde.
Wilhelmina had een cafe aan de Rijksweg te Heerde. 

6. Dora Geziena Schoel, geboren 13 januari 1893 te Bergh, overleden 1 oktober 1968 te Havelte, trouwt 21 september 1912 te Heerde Hendrik Willem Cato Brederode, geboren 28 september 1872 te Heerde, rijwielhandelaar, vergunninghouder 1925, overleden 30 maart 1925 te Heerde, zoon van Willem Karel Brederode en Gabriella Annetta Aleida Meilink.

7. Adriana Johanna Schoel, geboren 5 februari 1897 te Epe, overleden 4 januari 1978 te Haren Gr.

8. Paulina Schoel, geboren 7 maart 1900 te Epe, overleden 28 juni 1925 te Heerde.

IVb. Bastiaan Schoel, geboren 20 april 1835 te Schiedam, molenaar 1854, zakkendrager 1871/1879, vrijman, overleden 30 maart 1884 te Schiedam, trouwt 15 november 1854 te Schiedam (getuigen Maurits Schoel, 26 jaar, pakhuisknecht, broer, Pieter Soeters, 24 jaar, molenaar, broer, Teunis Fillekes, 35 jaar, metselaar, George Fillekes, 30 jaar, wever) Neeltje Soeters, geboren 28 november 1827 te Schiedam, dienstbode, overleden 12 oktober 1896 te Schiedam, dochter van Jacobus Soeters, kuiper, en Gerritje Nels, baker.

Uit dit huwelijk:

1. Frederik Schoel, volgt Vb. (1855)

2. Jacobus Schoel, geboren 22 juli 1857 te Schiedam, arbeider, overleden 7 januari 1893 te Rotterdam, trouwt 22 september 1886 te Rotterdam Josephina Johanna Dubois, geboren 13 februari 1856 te 's Gravenhage, overleden 19 maart 1925 te ‘s Gravenhage, dochter van Jan Willem Dubois, agent van politie, en Josephina Joanna Engele.  Geen kinderen.

3. Trijntje Schoel, geboren 24 oktober 1858 te Schiedam, overleden 14 maart 1859 te Schiedam.

4. Bastiaan Schoel, volgt Vc. (1860)

5. Trijntje Schoel, geboren 9 maart 1862 te Schiedam, overleden 14 april 1863 te Schiedam.

Vb. Frederik Schoel, geboren 23 juni 1855 te Schiedam, arbeider 1879, molenaar, overleden 29 september 1898 te Schiedam, trouwt 8 mei 1879 te Schiedam (getuigen Frederik Schoel, 23 jaar, kuiper, neef bruidegom, Jacob Staatsheim, 25 jaar, kleermaker, neef bruid, Maarten den Uil, 23 jaar, arbeider, Willem Vermeule, 27 jaar, kleermaker) Jozina Koster, geboren 1 februari 1856 te Vlaardingen, werkster, overleden 4 februari 1920 te Rotterdam, dochter van Ary Koster, arbeider 1879, en Maartje Goudappel.

Uit dit huwelijk:

1. Bastiaan Schoel, volgt VIa. (1877)

2. Maartje Schoel, geboren 16 februari 1879 te Schiedam, overleden 19 maart 1880 te Schiedam.

3. Ary Schoel, geboren 6 augustus 1880 te Schiedam, overleden 7 augustus 1880 te Schiedam.

4. Neeltje Schoel, geboren 24 juli 1881 te Schiedam, overleden 21 juni 1888 te Schiedam.

5. Geertje Schoel, geboren 6 september 1882 te Schiedam, overleden 13 februari 1890 te Schiedam.

6. Josina Cornelia Schoel, geboren 12 oktober 1884 te Schiedam, overleden 18 mei 1886 te Rotterdam.

7. Frederik Schoel, geboren 25 juni 1886 te Schiedam, expeditieknecht, overleden 22 september 1971 te Rotterdam, trouwt 19 mei 1910 te Schiedam Flora Johanna Wilhelmina Zuidgeest, geboren 15 december 1888 te Schiedam, overleden 21 februari 1944 te Rotterdam, dochter van Hendrik Zuidgeest, brandersknecht, en Louisa Johanna Schrek.    
Uit dit huwelijk:
a. Jorina Frederika Schoel, geboren 28 mei 1911 te Schiedam, overleden .....………............................... te .....................….., trouwt 27 april 1932 te Rotterdam Marinus Johannes Franciscus Spiessens, geboren 17 april 1901 te Rotterdam, metaaldraaier, overleden 27 november 1978 te Schiedam, zoon van Marinus Johannes Spiessens en Charlotte Allegonda van der Tuijn.
b. Louise Johanna Schoel, geboren 26 april 1913 te Rotterdam, overleden 24 december  1997 te Vlaardingen, trouwt 22 april 1936 te Rotterdam Martinus Christianus de Wit, geboren 29 januari 1912 te Rotterdam, los werkman, overleden 16 september 1985 te Vlaardingen, zoon van Thomas Wolter de Wit en Ida Maria Nieuwpoort.

Gebr.deWit

Fabriek van Stalen Meubelen Gebroeders de Wit nv. te Schiedam.
Een stoel die letterlijk gegoten zit, dat was de ambitie van meubelmakers Thomas Wolter de Wit 1909-1991 en Martinus Christianus de Wit 1912-1985. Onder de naam de Gebroeders de Wit groeiden ze uit tot functionalist pur sang, bij wie het zitcomfort allesbepalend was. Met hun buisstoelen gingen ze de strijd aan met de veel bekendere tijdgenoot Willem Gispen. Grappig genoeg leerde Toon de Wit het vak bij Gispen zelf, waar hij in de jaren dertig op de ontwerpafdeling zat. Direct na de oorlog besluit Toon de Wit samen met zijn broer Martien het heft in handen te nemen. 

Ze beginnen een eigen meubelfabriek in Schiedam. Toon de Wit tekende voor het design, broer Martien was de technische man die zich over de buigconstructie boog. In de jaren vijftig en zestig slaagden de broers er zo in technisch perfecte meubelen te ontwerpen. Daarbij gingen ze niet over een nacht ijs, weet de zoon en naamgenoot van Martien de Wit. We moesten thuis altijd proefmodellen uit proberen' aldus Martien de Wit jr. Mijn vader verbeterde zijn prototypes voortdurend. Een las die niet mooi was afgewerkt, daar kon hij zich vreselijk aan storen. Hij was een echte perfectionist. Dat de stoelen van de gebroeders de Wit minder bekend zijn dan bijvoorbeeld ontwerpen van concurrent Gispen, komt grotendeels  door de broers zelf. Zij legden zich vooral toe op de fabricage, van marketing en reclame moesten ze niets hebben. De Wit, een goede stoel verkoopt zichzelf, was het motto van mijn vader. Ze hadden voor die tijd en lange levertijd van acht weken. Als mensen daarover klaagden, moesten ze maar naar een ander gaan. Gebroeders de Wit werd in de jaren vijftig een van de grootleveranciers van het Rijksinkoopbureau, die de kantoren van ambtenaren inrichtte. Bij Hoogovens en de Belastingdienst zaten ze massaal op de buisframe stoelen van de Wit. Ook de plaatselijke notabelen waren kind aan huis. De burgermeester van buurgemeente  Vlaardingen bijvoorbeeld zocht zijn                                                                                                                   vergaderstoel eigenhandig uit in de fabriek in Schiedam. Het succes van hun meubels deed de broers stijgen op de maatschappelijke ladder.

Nieuwehaven91-93

De Wit: in de jaren vijftig verhuisden we van een bovenwoning in Rotterdam naar een twee onder een kap woning in Vlaardingen. Daar hadden we als eerste van de straat televisie. In 1955 trokken we twee weken lang met een gehuurde taxi met chaufeur door Europa. Na de succesvolle jaren vijftig en zestig nam de de belangstelling voor de buismeubelen van de Gebroeders de Wit af. In 1975 werd de fabriek ontmanteld en gaan de broers met pensioen. Het merkenrecht verkopen de broers aan meubelfabriek Exquis in Waalwijk. Als Exquis in 2002 failliet gaat, neemt meubelfabriek Gebroeders van der Stroom het merk over en herstart de fabricage. Het betekent de hereniging met de vroegere concurrent Gispen, onder het label Dutch Originals. De Wit: ik vind het mooi dat de ontwerpen van de Wit net als die van Gispen een tweede leven krijgen. Iedereen kan nu in de winkel zelf vaststellen wie destijds de beste stoelen maakte: Gispen of Gebroeders de Wit.

Nieuwe Haven 91-93. Van 1955 tot 1975 was hier de fabriek van gebroeders De Wit gevestigd.              Foto Archief Schiedam

8. Trijntje Schoel, geboren 18 november 1888 te Schiedam, overleden 11 februari 1890 te Schiedam.

9. Trijntje Schoel, geboren 4 april 1891 te Schiedam, overleden 2 april 1943 te Rotterdam, trouwt 26 juli 1911 te Schiedam David Abraham van den Broek, geboren 3 februari 1887 te Schiedam, overleden 3 mei 1948 te Rotterdam, zoon van Adrianus van den Broek en Hendrica Nieuwpoort.

10. Maartje Schoel, geboren 26 april 1895 te Schiedam, overleden 13 augustus 1900 te Schiedam.

VIa. Bastiaan Schoel, geboren 1 december 1877 te Schiedam, bierbrouwer, koetsier 1918, chauffeur, overleden 2 oktober 1962 te Schiedam, trouwt 31 oktober 1907 te Schiedam Jansje Zijdemans, geboren 1 juli 1882 te Schiedam, overleden 7 november 1955 te Schiedam, dochter van Johannes Zijdemans, houtzager, en Maria Hanegraaff.

Bastiaan18770001J. Zijdemans

Bastiaan Schoel en  Jansje Zijdemans

Uit dit huwelijk:                                                                    

1. Frederik Johannes Schoel, volgt VIIa. (1908)

2. Maria Jozina Schoel, geboren 26 augustus 1911 te Schiedam, overleden 28 december 1913 te Schiedam.

3. Jorinus Bastiaan Schoel, geboren 30 maart 1913 te Schiedam, magazijnbediende, metaalbewerker, overleden 30 juni 1980 te Schiedam, trouwt 24 mei 1939 te Schiedam Cornelia Johanna van Lith, geboren 7 november 1916 te Schiedam, overleden 25 juni 2003 te Schiedam, dochter van Albertus Johannis van Lith en Johanna Cornelia Buijs.    
Uit dit huwelijk:
a. 
Jansje Schoel, geboren 25 juli 1940 te Schiedam, trouwt 16 mei 1962 te Schiedam Peter Hendrik Opschoor, geboren 19 mei 1939 te Schiedam, framebouwer, rijksambtenaar, zoon van Hendrik Opschoor en Clasina Wilhelmina Gijtenbeek.

4. Maria Jozina Schoel, geboren 11 juni 1914 te Schiedam, overleden 16 oktober 1986 te Delft.

5. Johannes Cornelis Schoel, volgt VIIb. (1918)

VIIa. Frederik Johannes Schoel, geboren 25 augustus 1908 te Schiedam, archivaris, overleden 11 november 1978 te Schiedam, trouwt 3 april 1935 te Schiedam Jacoba de Groot, geboren 29 mei 1913 te Schiedam, overleden 16 augustus 1997 te Schiedam, dochter van Dirk de Groot, verver, en Geertje Kolff.

Uit dit huwelijk:

1. Bastiaan Schoel, volgt VIIIa. (1938)

VIIIa. Bastiaan Schoel, geboren 3 november 1938 te Schiedam, ambtenaar Rijksbelastingen, overleden  21 augustus 2000 te Schiedam, trouwt 20 juli 1962 te Schiedam Engelina Cornelia Jacoba van Wijk, geboren 12 mei 1940 te Schiedam, typiste, overleden 18 mei 1999 te Schiedam, dochter van …................. van Wijk en ................ 

Uit dit huwelijk:

1. Eugène Ronald Schoel, volgt IXa. (1964)

2. Leontine Pamela Schoel, geboren 28 maart 1967 te Schiedam, trouwt ............….., te ..................., ...….. ................ Bergman, geboren .................... te ………………, zoon van ………………………….

IXa. Eugène Ronald Schoel, geboren 11 november 1964 te Schiedam, mr. belastingadviseur, trouwt 4 augustus 1988 te Schiedam Asia Johanna Mariea Bilka, geboren 5 oktober 1963 te Warchau, dochter van A. S. Bilka en  L. J. Zelinska.

Uit dit huwelijk:

1. Nathalie Marieleen Schoel, geboren 17 november 1998 te Schiedam.

VIIb. Johannes Cornelis Schoel, geboren 28 september 1918 te Schiedam, kantoorbediende, ambtenaar, overleden 2 januari 1985 te Schiedam, trouwt 21 september 1949 te Schiedam Petronella Sophia Peek, geboren 24 januari 1925 te Schiedam, overleden ……………………...., dochter van Gerrit Gijsbert Peek en Cornelia Swaerdens.

Uit dit huwelijk:

1. Bastiaan Schoel, volgt VIIIb. (1951)

2. Gerrit Gijsbert Schoel, geboren 12 oktober 1959 te Schiedam, magazijnbediende, samenwonend 30 september 1997 te Rotterdam met IJvonne van Dam, geboren 2 oktober 1959 te Rotterdam, administratief medewerkster, dochter van …………    van Dam en D. P. Walraven.

VIIIb. Bastiaan (Bas) Schoel, geboren 18 juni 1951 te Schiedam, automonteur, overleden 21 december 2018 te Schiedam, trouwt 16 februari 1978 te Schiedam Elizabeth (Liesbeth) van der Vlies, geboren 18 maart 1956 te Schiedam, bezigheidstherapeute, dochter van Anne George van der Vlies en Arina Hofman. 

Uit dit huwelijk:

1. Astrid Schoel, geboren 8 april 1982 te Schiedam.

2. Rene Schoel, geboren 2 oktober 1985 te Schiedam, trouwt ……………. Maya ……..
Uit dit huwelijk:
a.
Liam Schoel,
b.
Lara Schoel,

Vc. Bastiaan Schoel, geboren 10 februari 1860 te Schiedam, molenaar, agent van politie, overleden  24 maart 1945 te Schiedam, trouwt (1) 23 februari 1881 te Zierikzee Jozina Cornelia Lijbaart, geboren 2 mei 1860 te Terneuzen, particuliere, overleden 4 oktober 1921 te Schiedam, dochter van Izaac Lijbaart, molenaarsknecht 1856/1860, dagloner 1869 en Sara de Zeeuw; trouwt (2) 14 december 1922 te Schiedam Catharina van der Hoek, geboren 5 april 1866 te Schiedam, overleden 18 mei 1944 te Schiedam, dochter van Jacob van der Hoek en Cornelia Antheuna But.

B. Schoel

Bastiaan Schoel 1860-1945 en
Jozina Cornelia Lijbaart 1860 - 1921Archief Stichting Maatschappij tot Redding van Drenkelingen. Dossier no. 3538.

Op 5 september 1898 om een 3 1/4 uur n.m. te Schiedam past Bastiaan Schoel, agent van politie, de voorschriften voor het redden van een drenkeling toe op Cornelis van der Kaag, oud 7 jaar, die aan het Oosterhavenhoofd in bewusteloozen toestand uit de rivier de Maas was gehaald, en mocht de voldoening smaken de levensgeesten weder te zien terugkeren. Getuigen hiervan waren Jacobus van Vliet en Jacob Hille jr. 

Hiervoor mocht Bastiaan Schoel een zilveren medaille en een premie van 27 gulden ontvangen.


REDDITUR HIC ENECTUS AQUIS PATRIAEQUE SUISQUE.                                            

In het water gesmoord wordt hij aan het Vaderland en zijn betrekkingen
teruggegeven

Penning achterzijde

   


OB SERVATUM CIVEM EX DONO SOCIET AMSTELAED.

tot beloning voor het redden van een burger, geschonken door de Amster-damse Maatschap

Uit een brief d.d. 26 september 1898 van Doctor Vaillant blijkt dat in 1894 B. Schoel in vereeniging met Heschlé voor het bijbrengen van eene oude vrouw van de Mr eene belooning heeft ontvangen.

In een brief d.d. 22 december 1898 van Doctor Vaillant wordt vermeld dat hij de uitreiking dezer medaille ten tweede male behaald eenige publiciteit wilde geven.

Uit het eerste huwelijk:

1. Neeltje Schoel, geboren 15 maart 1882 te Schiedam, overleden 26 april 1887 te Schiedam, Ketelweg hofje v/van Stolk.

2. Isaak Schoel, geboren 17 mei 1884 te Schiedam, vleeshouwer, winkelbediende, agent van politie, overleden 8 december 1974 te Schiedam, trouwt 14 november 1906 te Rotterdam Rika Arendsen, geboren 1 november 1883 te Doetinchem, overleden RK 14 oktober 1967 te Schiedam, dochter van Harmanus Arendsen, touwslager, en Johanna Hendrika Botteram.  
Uit dit huwelijk:   
a.
Jozina Cornelia Schoel, geboren 4 september 1907 te Rotterdam, overleden 11 december 1984 te Vlaardingen  trouwt 3 augustus 1934 te Schiedam Petrus Lauweris Ruseler, geboren 18 juni 1907 te Schiedam, gezagvoerder loodswezen, overleden 25  juli 1996 te Schiedam, zoon van Frans Willem Ruseler en Maria Christina Vrijenhoek.

3. Bastiaan Schoel, geboren 10 augustus 1886 te Schiedam, overleden 7 november 1890 te Schiedam.

4. Willem Frederik Schoel, volgt VIb. (1888)

5. Neeltje Schoel, geboren 21 juni 1892 te Schiedam, overleden 30 augustus 1984 te Leeuwarden, trouwt 17 mei 1911 te Schiedam Marius Bijloo, geboren 17 augustus 1886 te Schiedam, metaaldraaier, werkman in scheepsbouw, overleden 15 april 1959 te Leeuwarden, zoon van Jan Marius Bijloo en Johanna Maria Tulles.

6. Sara Schoel, geboren 21 augustus 1894 te Schiedam, overleden 30 maart 1895 te Schiedam.

7. Jozina Cornelia Schoel, geboren 10 november 1895 te Schiedam, overleden 19 november 1913 te Schiedam.

8. Bastiaan Schoel, geboren 22 januari 1897 te Schiedam, overleden 25 april 1897 te Schiedam.

9. Sara Wilhelmina Schoel, geboren 1 juni 1898 te Schiedam, overleden 16 juli 1898 te Schiedam.

VIb. Willem Frederik Schoel, geboren 15 april 1888 te Schiedam, kantoorbediende, overleden 12 maart 1976 te Leeuwarden, trouwt (1) 6 september 1911 te Arnhem Berendina Janssen, geboren 9 april  1882 te Oosterbeek, overleden 25 september 1971 te Apeldoorn, dochter van Gerrit Janssen en Gerritje Gerritsen, trouwt (2) 19 oktober 1971 te Leeuwarden Augustine Ripassa, geboren 14 december 1910 te Benkoelen (Ned. Indie), overleden 13 april 1980 te Leeuwarden, dochter van Josephus August Petrus Ripassa en NN Binah.

27 juli 1920 benoemd tot adspirant politie-opziener.
1 maart 1923 benoemd tot politie-opziener 2e klas te Soerabaja.

W.F. Schoel op 24 maart 1937 met het ms Indrapoera vertrokken van Rotterdam naar Batavia.

0051 - versie 2

                                Willem Frederik Schoel 1888 - 1976 en Berendina Janssen 1882 - 1971

Uit het eerste huwelijk:

1. Jozina Cornelia Schoel, geboren 21 januari 1914 te Arnhem, overleden 9 juli 2000 te Arnhem, trouwt 7 juli 1944 te Arnhem Hendrik Magendans, geboren 14 mei 1903 te Arnhem, hovenier, overleden 2 oktober 1979 te Arnhem, zoon van Jan Hendrik Magendans, landbouwer, en Maatje Wilderom, dienstbode.

2. Bastiaan Schoel, volgt VIIc. (1915)

3. Ferdinand Schoel, volgt VIId. (1916)

Uit het tweede huwelijk:                                            

4. José Ariës Schoel, volgt VIIe. (1952) 

009

VIIc. Bastiaan Schoel, geboren 29 september 1915 te Arnhem, typograaf, leermeestergezel boekdrukker, overleden 17 oktober 2001 te Arnhem, trouwt 23 maart 1938 te Arnhem Gerritje Peters, geboren 22 april 1914 te Arnhem, overleden 20 oktober 1997 te Arnhem, dochter van Martinus Johannes Peters en Geertruida Snetselaar.

Uit dit huwelijk:

1. Bastiaan Schoel, volgt VIIIc. (1941)

2. Harry Schoel, volgt VIIId. (1943)

3. Hendrik Jacob Johan Schoel, volgt VIIIe. (1945)

VIIIc. Bastiaan Schoel, geboren 27 februari 1941 te Arnhem, facilitair medewerker Accon, trouwt 12 november 1965 te Zutphen Johanna Adriana de Groot, geboren 16 maart 1944 te Zutphen, dochter van Hendrik Willem de Groot en Johanna Adriana Arnoldus.

Uit dit huwelijk:

1. Bastiaan Schoel, volgt IXb. (1968)

2. Harno Schoel, volgt IXc. (1968)

IXb. Bastiaan Schoel, geboren 9 maart 1968 te Arnhem, commercieel manager, samenwonend 1 april  2000 te Arnhem Anke van Kalsbeek, geboren 19 mei 1979 te Ede, logopediste, dochter van Atze van Kalsbeek en Arieanne Bouwine Postma.

Uit deze samenwoning:

1. Meike Sophie Schoel, geboren 28 december 2005 (05.02 uur) te Arnhem, overleden 28 december 2005 (06.55 uur) te Arnhem.

2. Leene Jasmijn Schoel, geboren 26 juni 2007 te Arnhem.

3. Merlijn Tije Schoel, geboren 26 oktober 2011 te Arnhem.

IXc. Harno Schoel, geboren 9 maart 1968 te Arnhem, drs. consultant, samenwonend 1 april 1999 te Groningen, gescheiden van Sandra Désirée Olinga, geboren 30 oktober 1969 te Groningen, administratief medewerkster, overleden 31 mei 2015 te Groningen, dochter van Noach Hendrik Olinga en Hilke Margaretha Bijlholt.

Uit deze samenwoning:

1. Yorick Xander Schoel, geboren 5 juni 1999 te Groningen.

2. Tristan Sam Schoel, geboren 12 juni 2002 te Groningen.

VIIId. Harry Schoel, geboren 11 december 1943 te Arnhem, gedoopt 5 november 1944 Nederduitsch Hervormd te Leusden, facilitair medewerker Gemeente Renkum, trouwt 30 december 1964 te Arnhem Gerarda Aleida Leijgrave, geboren 24 juni 1945 te Blija, bejaardenhulp, overleden 7 december 2018 te Arnhem, dochter van Hendrik Bartholomeus Johannes Leijgrave en Johanna Petronella Snelders.

Uit dit huwelijk:

1. Harry Schoel, geboren 13 juni 1965 te Arnhem, customer engineer.

2. Richard Schoel, volgt IXd. (1969)

IXd. Richard Schoel, geboren 29 maart 1969 te Arnhem, installateur, trouwt 21 mei 2010 te Arnhem Janneke Johanna Boer, geboren 4 september 1974 te Halsteren, kinderverpleegkundige, dochter van Hendrik Jan Boer en Magdalena Wilhelmina van Houdt.

Uit dit huwelijk:

1. Rick Leendert Jan Schoel, geboren 21 maart 2008 te Bergen op Zoom.

VIIIe. Hendrik Jacob Johan Schoel, geboren 12 oktober 1945 te Arnhem, electrotechnicus, assistent bedrijfsleider, trouwt 29 augustus 1967 te Arnhem Johanna Hermina Geurtsen, geboren 20 augustus 1946 te Arnhem, dochter van Albertus Cornelis Geurtsen en Johanna Hermina Smeenk.

Uit dit huwelijk:

1. Colette Schoel, geboren 6 februari 1968 te Arnhem, drs. orthopedagoge, samenwonend 31 juli 1995 te Cuijk Adrianus Albertus Pieterse, geboren 14 oktober 1964 te Nijmegen, logistiek medewerker, zoon van Adrianus Albertus Pieterse en Greta Janna Knoop.

2. Marcel Schoel, geboren 9 juni 1970 te Arnhem, gereedschapmaker.

VIId. Ferdinand Schoel, geboren 29 december 1916 te Arnhem, schilder, concierge, overleden 1 januari 1992 te Arnhem, trouwt (1) 3 juni 1942 te Arnhem Maria Rosina Verheij, geboren 19 september 1918 te Arnhem, overleden 2 mei 1943 te Arnhem, dochter van Marinus Johannes Verheij, loodgieter en Rosina Jansen; trouwt (2) 17 december 1943 te Arnhem Alida Maria Maliepaard, geboren 31 maart 1919 te Fijnaart Heijningen, overleden 17 november 2007 te ….….….………….,  dochter van Abraham Maliepaard en Adriana Elisabeth van de Ree.

Uit het tweede huwelijk:

1. Ferdinand Schoel, gegevens bij webmaster bekend.

2. Alida Maria Schoel, geboren 2 augustus 1953 te Arnhem, verpleegkundige, trouwt 28 augustus 1987 te  Roermond Franciscus Hubertus Joannes Soentjens, geboren 22 december 1952 te Beegden, zoon van Gerard Theodoor Hubert Soentjens en Aldegonda Christina Hoffman.

VIIe. José Ariës Schoel, geboren 30 maart 1952 te Hijlaard (Baarderadeel), bankemploye, Chief operations Officer te Hongkong, trouwt (1) 6 februari 1975 te Leeuwarden, gescheiden 25 oktober 1994 te Leeuwarden Paulina Richtje Feenstra, geboren 4 mei 1954 te Leeuwarden, dochter van Simon Feenstra en Jantje Kleefstra, trouwt (2) 4 september 1998 te Heemstede Corinde Maria Gerarda Stam, geboren 8 november 1965 te Boskoop, dochter van Jaap Stam en Aleida Besseling.

Uit het eerste huwelijk:

1. Erik Martijn Schoel, geboren 3 augustus 1978 te Enkhuizen, manager Adapt, FIQAS Software B.V.

2. Maaike Alexandra Schoel, geboren 15 juni 1980 te Enkhuizen, salesmanager Tempo-Team, trouwt 7 augustus 2009 te ……….……..  Tjibbe Menno Muller, geboren 10 mei 1971 te …………………..., zoon van ……………………. en ………………………...

Uit het tweede huwelijk:

3. Jelle Frederik Schoel, geboren 15 februari 2001 te Kudelstaart.

4. Bastiaan Hidde Jacobus Schoel, geboren 4 januari 2004 te Kudelstaart.

 

§§ © Harry Schoel sr. 2011