Genealogie Boer

Genealogie in Zuid Holland, Noord Brabant, Zeeland en Limburg

Een boerengeslacht

De geschiedenis van de Hoekse Waard

Hoeksche waard

In de Romeinse tijd stroomde de Maas waar nu de Binnenbedijkte Maas (Binnenmaas) ligt. Haaks hierop stroomde de Striens in noord-zuid richting door het gebied.

De huidige Hoeksche Waard ontstond na 1421 toen de Sint Elisabethsvloed het gebied overstroomde en de waterlopen in het deltagebied drastisch veranderde.

Daarvoor hoorde het oostelijk deel bij de Groote of Hollandse Waard, en het westelijk deel bij het voormalige eiland Putten. Na deze overstroming waren alleen de polders Munnikenland en Sint Anthoniepolder en enkele dijken nog over. In de Sint Anthoniepolder staat nog een kerkje dat tussen 1300 en 1400 is gebouwd. De naam Hoeksche Waard is afgeleid van de ambachtsheerlijkheid Hoecke, het tegenwoordige Puttershoek.

De bedijking van de Hoeksche Waard vond in hoofdzaak plaats tussen 1538 en 1653. In de anderhalve eeuw daarna werden nog wat gorzen langs het Haringvliet en het Hollands Diep bijbedijkt. In de laatste 200 jaar is aan de omvang van het eiland dus niet veel veranderd. Alleen langs het Hollands Diep zijn er nog wat strookjes ingepolderd.

De Hoeksche Waard bevindt zich op de grens van het rivierengebied en de delta die onder invloed van eb en vloed staat. Hierdoor kan het als een van de Zuid-Hollandse Eilanden, maar ook als waard beschouwd worden.

De Hoeksche Waard bestaat uit ongeveer zestig polders. Er is een vijftal ringpolders; de Sint Anthoniepolder (1357), de Munnikenpolder (1411), de Heinenoordse polder (1437), de polder Oud Korendijk (1439), en de polder Oud-Piershil (1524). Alle andere polders zijn op deze oude polders aangehaakt. De Eendrachtspolder uit 1653 was de laatste grote polder die werd bedijkt. In de eeuwen daarna werden alleen nog smalle stroken land bedijkt, voornamelijk langs het Haringvliet en het Hollands Diep. Bijna alle dijken zijn nog aanwezig in het landschap van de Hoeksche Waard.

De geschiedenis van Strijen

Strijen_1867

Strijen is gelegen in het zuidoosten van de Hoekse Waard, precies tegenover Klundert dat ten zuiden van het Hollands Diep ligt en jarenlang een band heeft gehad met Strijensas. Eigenlijk is de schrijfwijze van “Strijen” onjuist, het was n.l. Stryen met een “y” i.p.v. met een “ij”.

Strijen heeft zijn naam gekregen van de rivier de Streene. Deze rivier de Streene of de Striene was een brede en belangrijke scheepvaartweg. In de vijfde eeuw werd echter ook de Steona gebruikt. Waarschijnlijk werd de naam “Strijen” rond 630 afgeleid van het woord “strijden”. Zeker in die tijd werden er veel bloedige gevechten – en dus strijd – geleverd.

De geschiedenis van Buitensluis en Numansdorp

d15cffb1f2fa51979c233072f82f947a82e448c6

Numansdorp zag in 1642, het levenslicht. Dit dorp is gebouwd in de Numanspolder. De bedijking van deze polder heeft lang op zich laten wachten. Dit was te wijten aan onenigheid tussen de heren van Cromstrijen en de eigenaren van Zuid-Beijerland.


Toen de stichting van het dorp in de Numanspolder eenmaal een feit was, werd nog gezocht naar een naam. In de volksmond had het plaatsje inmiddels de naam Buitensluis gekregen, maar een officiële titel was er nog niet.

In vergadering werd besloten dat het dorp de naam Dorp van Cromstrijen moest gaan heten. Dijkgraaf Vos, de voorzitter van de vergadering, vond echter dat het dorp naar de allereerste Ambachtsheer, Mr. Gerard Numan genoemd moest worden. Een mening die hij blijkbaar door heeft weten te drukken. Hoe hij dit voor elkaar gekregen heeft, staat niet in de geschiedenisboeken vermeld.

Schuring vormde in 1642 de bebouwing rondom een uitwateringssluis van de Numanspolder. In 1687 bestond Schuring uit twintig huizen en drie boerderijen. De boerderijen lagen ten noorden van de dijk in de polder. De huizen lagen langs de flauwere helling aan de zeezijde van de dijk.

De eerste bebouwing van het dorp vormde zich rond een uitwateringssluis aan de Numanspoldersedijk en van daaruit langs de Binnenhaven. Op de hoofdstraat, oftewel de Voorstraat, werden dwarsstraten aangelegd. Aan het einde van een van de dwarsstraten, de Kerkstraat, werd in 1838 de kerk gebouwd.

De geschiedenis van Dinteloord en Prinsenland

DIN-Dinteloord-oude-kaart

Rond het jaar 1000 maakte West-Brabant deel uit van een enorm veengebied. Dit omvatte een groot deel van Vlaanderen, geheel Zuid-West Nederland en Noord- en Zuid-Holland. Door de geleidelijke stijging van de zeespiegel spoelde het water geulen in het veen. Het werd doordrenkt met zout zeewater. Het veen of turf vormde een belangrijke bron van inkomsten voor de plaatselijke bevolking. Een deel van de turf werd als brandstof verkocht, een ander deel werd ter plaatse verbrand en uit de as werd zout gewonnen. Door deze turfwinning verdween het veen geleidelijk. Na de Elizabethsvloed van 1421 was er vrijwel niets meer van over. Op de zandige ondergrond werd onder invloed van de getijden zand en klei afgezet. Langzamerhand ontstonden er droge plekken (gorzen), die bij vloed niet meer onderliepen.

Philips Willem - de oudste zoon van Willem de Zwijger - kwam in 1596 na een lang gedwongen verblijf in Spanje in de Zuidelijke Nederlanden terug. Als Heer van Steenbergen was hij eigenaar van het gors tussen Vliet en Dintel. Hij besloot het te bedijken en er dus een polder van te maken.

Het dorp, dat na de inpoldering na 1605 ontstond, dankt het eerste deel van zijn naam aan de Dintel, een soort diepe geul ontstaan door de getijdenwerking van de zee. Door zo'n 6000 arbeiders werd een dijk van 18 km lengte aangelegd. Het tweede deel slaat op de omringende polders, die 'des Prinsenland' waren. Dinteloord en Prinsenland dus.

Van 1606 tot 1997 is Dinteloord en Prinsenland een zelfstandige gemeente geweest. Door de gemeentelijk herindeling maakt Dinteloord thans deel uit van de gemeente Steenbergen.

Genealogie Boer

I. Jan ……… Boer, gedoopt …………...

II.  Bastia(e)(a)n Jansz/Janse Boer, gedoopt ca 1640 te Strijen, boer te Strijen, overleden 28 oktober 1712 te Strijen, trouwt (1) 1669 te Strijen Neeltje Cornelisdr/Cornelisse/Knelisdr Hordij(c)k, weduwe van Bastiaan Bastiaanse Dolaart, gedoopt ca 1640 te Strijen, overleden in 1695 te Strijen, dochter van Cornelis Ariensz Hordijk (1622-1674) en N.N. (Stijntje Ariens ??)

Uit het huwelijk van Bastiaan Dolaart en Neeltje Cornelisdr. (Hordijk) wordt in 1667 te Strijen een zoon geboren. Kort daarop wordt Bastiaan Bastiaanse Dolaart ernstig ziek, zodat hij en zijn vrouw besluiten om een testament te maken. Dit geschiedt op 25 september 1668 ten overstaan van een notaris te Strijen. In dit testament lezen we dat Bastiaan Bastiaanse Dolaart en Neeltje Cornelisdr Hordijk, wonende te Strijen, elkaar tot erfgenaam benoemen, onder de gebruikelijke voorwaarden om de kinderen op te voeden. Voorts wordt bepaald dat die (eventuele) kinderen wanneer zij volwassen worden of een huwelijk aangaan een bedrag van 25 gld. zullen ontvangen in plaats van hun legitieme portie. Niet lang daarna moet Bastiaan Bastiaansz. Dolaart zijn overleden. Immers op 23 maart 1670 wordt te Strijen uit het huwelijk van Neeltje Cornelisdr Hordijk en Bastiaan Janse Boer de eerste van 5 kinderen geboren. Op 18 februari 1670 wordt door middel van een notariele akte enige zaken recht gezet die betrekking hebben op de nalatenschap van Bastiaan Bastiaanse Dolaart. Op die datum komt Pieter Bastiaanse Dolaart, wonende in de Korendijk met Bastiaan Janse Boer, gehuwd met Neeltje Cornelisdr Hordijk de weduwe van Bastiaan Bastiaanse Dolaart, met Jan Pleunen Dolaart mede voor zijn broeders en zusters overeen dat hij ter voorkoming van grote kosten zich verplicht de tienden te betalen die op zijn naam staan en de helft van de pacht over een perceel grond in de Strijense polder, dat in eigendom toebehoort aan de Grafelijkheid van Holland. Tevens zal Pieter Bastiaans Dolaart al de kosten van het Gijzelhuis en het salaris van de dienaars van justitie betalen. -blijkbaar is deze kwestie al in een deurwaardersstadium geraakt-. Voorts beloofd Bastiaan Janse Boer en Jan Pleunen Dolaart het genoemde perceel land te cultiveren, de lopende pacht te betalen en daarbij Pieter Bastiaans Dolaart schadeloos te stellen.

Op 10 mei 1661 koopt Cornelis Ariens Hordijck van de weduwe van Cornelis Janse Boer een bruin blest merry paard voor een bedrag van 42 gld., waaruit we mogelijk kunnen concluderen dat onze Cornelis Ariense Hordijck landbouwer is geweest.

Talrijk zijn ook de gevallen te noemen waarbij Cornelis Ariense Hordijk bij deze openbare verkopingen als borg optreedt voor kennissen en familieleden; op 23 april 1670 met Jan Aryens Hordijck voor Bastiaan Janse Boer; op 5 juli 1678 nogmaals voor Bastiaan Janse Boer.

GA Strijen inv. nr. 45, akte d.d. 5-7-1678.
Jansz van Steenberge deed op 5-7-1678 te Strijen een bod op zomergerst en op zomergerst en op  dezelfde dag kocht hij de helft van 60 roeden te velde staand tarwe, waarbij Jan Pleunen Dolaerdt en Pieter Jans Steenberge als zijn borgen optraden. Jan zelve stelde zich die dagborg voor zijn broer Pieter en voor Bastiaen Janse Boer, toen deze aankopen deden op een verkoping.

o.trouwt (2) 28 juni 1697 te Strijen Maaijke Cleysdr, gedoopt ca 1650 ………………….

Uit het eerste huwelijk:

1. Jan Bastiaansz Boer, volgt IIIa. (1670)

2. Arijen Bastiaansz Boer, gedoopt 20 februari 1672 te Strijen, overleden voor 1675.

3. Arien Bastiaansz Boer, volgt IIIb. (1675)

4. Pieter Bastiaansz Boer, gedoopt 11 april 1678 te Strijen,

5. Cornelis Bastiaansz Boer, volgt IIIc. (1682)

IIIa.  Jan Bastiaans Boer, gedoopt (Hervormd/Geref.) 23 maart 1670 te Strijen, trouwt 29 april 1703 te Numansdorp Marietje/Marijckje Pieters van Kouwe/Couwe, gedoopt ca 1672/1683 te Numansdorp, dochter van Pieter van Kouw/Couwe en ............

Uit dit huwelijk:

1Pieter Janse Boer, volgt IVa. (1704)

2. Cornelis Jans Boer, volgt IVb. (ca 1705)

3. Aart Jans Boer, volgt IVc. (ca 1707) 

4. Dirk Jans den Boer, volgt IVd. (1714)

IVa. Pieter Janse Boer, gedoopt 27 januari 1704 te Numansdorp, overleden ............… te ……………………, o.trouwt/trouwt (1) 16 mei/6 augustus 1728 te Bruinisse Sara Pieterse Siereveld/Ziereveld, weduwe van Daniel van Hulle, gedoopt 17 december 1695 te Bruinisse, overleden voor 29 juni 1753 te Bruinisse, dochter van Pieter Pieterszn Ziereveld en Lijntje Markusse Schedem (Schedein ?); o.trouwt/trouwt (2) 29 juni/16 juli 1753 te Bruinisse Janna Jacobse Okkerse, gedoopt 12 maart 1713 te Bruinisse, overleden ...……………....…. te ………….., dochter van Jacob Janze Okkerse en Jakomijntje Jobs Olree.

Uit het eerste huwelijk:

1.. Marijtje/Maria Boer, gedoopt 14 april 1729 te Bruinisse (getuige Kornelia Kornelisz), o.trouwt/ trouwt 26 februari/18 maart 1751 te Bruinisse Willem Jacobsz Bal, weduwnaar van Kornelia Lodewijksdr de Jonge, gedoopt ………………….. te Middelburg, zoon van Jacob ………….. Bal en ………………………….

2. Jan Boer, gedoopt 27 april 1731 te Bruinisse (getuigen Theunis Bastiaanse Ziereveld, Kornelia Kornelisse van ………..??).

3. Pieter Boer, gedoopt 15 juni 1733 te Bruinisse (getuigen Pieter Jakobse Ziereveld, Sara Claasz de Jonge).

4. Lijntje Boer, gedoopt 17 december 1735 te Bruinisse (getuigen Jan Willem van der Velde, Bastiaantje Vermeule).

5. Pieter Boer, gedoopt 4 november 1737 te Bruinisse (getuige Magdalena Daniels van Hulle).

Uit het tweede huwelijk:

6. Pietertje/Pieternella Boer, gedoopt 11 september 1754 te Bruinisse (getuige Marija Pieters Boer), overleden 5 december 1831 te Bruinisse, o.trouwt/trouwt 2 november/29 november 1781 te Bruinisse Johannis Johannesz Endhoven, gedoopt 5 november 1752 te Poortvliet, koopman, overleden 28 maart 1830 te Bruinisse, zoon van Johannis Endhoven en Jannetje Le Rooij.


IVb.
Cornelis Jans (Bastiaans) Boer, gedoopt ………………... ca 1705 te Numansdorp, trouwt ca 1730 te Numansdorp Lena Ariens (de) Zeeuw, gedoopt 2 maart 1704 te Mijnsheerenland, begraven 8 november 1759 te Numansdorp, dochter van Arij Leendertsz de Zeeuw en Lijntje Claasse Weeda.

Uit dit huwelijk:

1. (Se)bastiaan Boer, volgt Va. (1731)

2. Arie Boer, gedoopt 27 maart 1733 te Numansdorp, trouwt 9 mei 1762 te Numansdorp Ariaantje 't Groen, gedoopt 7 februari 1723 te Nieuw Beijerland (getuige Lijsbeth Dirckse Roobol), dochter van Denis Ariens Groen en Lijsbeth Jacobs Jongeknegt.

3. Pieter Boer, gedoopt 25 december 1734 te Comstrijen/Numansdorp,

4. Neeltje Boer, gedoopt 26 augustus 1737 te Strijen, trouwt 14 september 1764 te Strijen Harm Jans Wenning, gedoopt …… ca 1736 te Strijen, overleden 26 december 1765 te Strijen, zoon van Jan Wenning en …………….

5. Lijntje Boer, gedoopt 8 maart 1739 te Strijen, overleden ………..

6. Cornelia Boer, gedoopt 11 mei 1741 te Numansdorp, trouwt 10 oktober 1766 te Piershil Arij/Aart Goudswaart, gedoopt 15 mei 1746 te Nieuw-Beijerland, zoon van Pieter Arijs Goudswaart en Lijsbeth Rokusdr Troost. 

7. Lijntje Boer, gedoopt 9 juni 1743 te Numansdorp,

Va. (Se)bastiaan/Bast(h)iaen Boer(e)(n)/Christiaan Boer, gedoopt 27 februari 1731 te Buitenzluis (onder de Buijtesluijs)/Numansdorp, overleden 11 september 1798 te Dinteloord, o.trouwt/trouwt (1) 18 juni/ 10 juli 1768 te Dinteloord Pieternella Vin(c)k(e), weduwe van Geert van Maasdam, gedoopt 2 oktober 1735 te Nieuw-Vossemeer (getuigen Jan Isaksen, Jacoba Boejen), overleden 14 juni 1779 te Dinteloord, dochter van Jan Vink en Janna Boejen;

akte

Bij de ondertrouw/trouw wordt vermeld dat Bastiaan geboren was "te Buitenzluis" (onder de Buijtensluijs). Buitensluis was in de volksmond de naam van wat na 1642 Numansdorp ging heten, maar de volkse naam is nog lang na 1642 algemeen gebruikt.

trouwt (2) 4 oktober 1782 te Dinteloord Janneke de Wit, gedoopt 3 februari 1754 te Prinsland (getuige Adriaan Boere), overleden 30 juni 1815 te Dinteloord, dochter van Martinus de Wit en Lijsbeth van Tooren.

akte

Uit het eerste huwelijk:

1. Cornelis Boer(en), volgt VIa. (1770)

2. Lena Boer(en), gedoopt 12 september 1773 te Dinteloord, overleden 8 juni 1774 te Dinteloord (overleden aan 't water/ziekte of verdronken?).

akte2

3. Dingena Boere, gedoopt 22 september 1776 te Dinteloord, overleden 6 april 1785 te Dinteloord (tering).

Uit het tweede huwelijk:

4. Elysabeth Boere, volgt VIb. (1784)  (zie Limburg)

5. Meerten Boere, gedoopt 1 oktober 1786 te Dinteloord (getuigen Adriaan de Wit, Kaatje de Wit), overleden 25 maart 1790 te Dinteloord.

6. Adriana Boere, gedoopt 17 mei 1789 te Dinteloord, overleden 6 juli 1789 te Dinteloord.

7. Lena/Helena Boere(n), gedoopt 17 mei 1789 te Dinteloord, overleden 22 oktober 1853 te Dinteloord, trouwt 15 april 1814 te Dinteloord Leendert Priem,, geboren/gedoopt 2/4 maart 1787 te Oud-Vossemeer, overleden 24 juni 1825 te Steenbergen, zoon van Adriaan Priem en Jasperina Cornelisse.

8. Maerten Boeren, gedoopt 29 mei 1791 te Dinteloord, overleden 30 juni 1791 te Dinteloord.

VIa. Cornelis Boer, gedoopt 18 maart 1770 te Prins(en)land/Dinteloord, arbeider, overleden 19 november 1854 te Poortvliet, o.trouwt/trouwt (1) 1/17 juli 1796 te Poortvliet, Margaritha/-retha/ Margrieta/Margarita (de) Krom/Margrita de Crom, geboren ca 1774 .......... te Poortvliet, arbeidster, begraven 25 januari 1804 te Poortvliet, dochter van Cornelis de Crom en Christoffelina de Kok; o.trouwt (2) 16 februari 1809 te Tholen/trouwt (2) 5 maart 1809 te Poortvliet Janna Ligtendagweduwe van Adriaan Willemse Boogert, gedoopt 20 oktober 1782 te Poortvliet, overleden 3 maart 1847 te Poortvliet, dochter van Jan Ligtendag en Susanna Baar(d)eman.

Archief Rekenkamer van Zeeland D71271 1802/1803
Cornelis Boer is koper van object 1: hof te Poortvliet, voor de prijs van £ 83:6:8. Verkoper onbekend.

Zeeuws Archief, Hypotheekbewaarder te Zierikzee 1811-1838, inv. nr. 1967, deel 5, vaknr: 42.
Cornelis Boer is hypothecair schuldenaar in 1811 te Poortvliet.

Uit het eerste huwelijk:

1. Pieternella Boer, geboren/gedoopt 20/27 november 1796 te Poortvliet, arbeidster, overleden 24 februari 1848 te Poortvliet, trouwt 2 oktober 1823 te Scherpenisse Jan de Jager, geboren/gedoopt 23/30 augustus 1795 te Scherpenisse, boerenknecht, arbeider, overleden 23 november 1867 te Poortvliet, zoon van Adriaan de Jager en Clasina Heijboer.
Onwettig geboren:
a. Pieter Boer, geboren 11 december 1815 te Poortvliet, arbeider, overleden 7 juli 1851 te Poortvliet, trouwt 3 september 1842 te Poortvliet Maatje Steketee, geboren 25 mei 1814 te Scherpenisse, arbeidster, overleden 11 juli 1858 te Tholen, dochter van Kornelis Steketee en Suzanna de Witte.
Uit dit huwelijk:
aa.
Levenloze zoon, geboren/overleden 20 februari 1843 te Poortvliet.
bb.
Suzanna Cornelia Boer, geboren 16 februari 1846 te Poortvliet, overleden 19 februari 1851 te Poortvliet.
cc.
Pieter Jakob Boer, geboren 21 oktober 1849 te Poortvliet, overleden 9 januari 1854 te Tholen.
dd.
Pieternella Boer, geboren 26 november 1851 te Poortvliet, overleden 1 november 1852 te Poortvliet.

2. Stoffelina/Christoffelina Boer, geboren/gedoopt 19/20 mei 1799 te Poortvliet, dienstmeid, overleden 23 maart 1826 te Poortvliet, trouwt 20 mei 1824 te Poortvliet Willem K(C)aashoek, geboren/gedoopt 13/17 juni 1804 te Sint Annaland, arbeider, boerenknecht, overleden 23 mei 1827 te Sint Annaland, zoon van Marienis Kaashoek en Jacomina van der Klooster.

3. Cornelis Boer, geboren/gedoopt 12/18 oktober 1801 te Poortvliet, arbeider, overleden 8 maart 1822 te Poortvliet. Ongehuwd.

Uit het tweede huwelijk: 

4. Jan Boer, volgt VIIa. (1810)

VIIa.  Jan Boer, geboren/gedoopt 13/16 mei 1810 te Poortvliet, schutter 1836, dienstplichtige Zeeuwse Mobiele Schutterij, arbeider 1847, overleden 13 juli 1888 te Poortvliet, trouwt (1) 24 december 1834 te Poortvliet Magdalena Bos, geboren 22 april 1808 te Poortvliet, overleden 12 maart 1847 te Poortvliet, dochter van Laurens Bos en Elisabeth van den Bogert/Jacomiona Boogert; trouwt (2) 10 december 1847 te Poortvliet Johanna/Janna van der Waard/Ward, geboren 12 oktober 1812 te Oud-Vossemeer, dienstmeid, overleden 16 juni 1854 te Poortvliet, dochter van Jacobus van der Waard/Ward en Pieternella van Duren; trouwt (3) 25 augustus 1854 te Poortvliet Janna (Cornelia) Noom, geboren 25 februari 1828 te Poortvliet, arbeidster, overleden 6 januari 1906 te Poortvliet, dochter van Cornelis Noom en Leuntje de Rijke.

Uit het eerste huwelijk:

1. Levenloze Kornelis Boer, geboren/overleden 3 mei 1837 te Poortvliet.

2. Kornelis Boer, geboren 21 januari 1839 te Poortvliet, overleden 15 september 1842 te Poortvliet.

3. Laurens Boer, geboren 15 oktober 1841 te Poortvliet, overleden 18 augustus 1847 te Poortvliet.

4. Cornelis/Kornelis Boer, volgt VIIIa. (1844)

5. Janna Elizabeth Boer, geboren 29 oktober 1846 te Poortvliet, overleden 4 maart 1847 te Poortvliet.

Uit het tweede huwelijk:

6. Janna Pieternella Boer, geboren 12 maart 1849 te Poortvliet, overleden 16 oktober 1849 te Poortvliet.

Uit het derde huwelijk:

7. Martinis Boer, geboren 29 september 1856 te Poortvliet, overleden 1 december 1856 te Poortvliet.

VIIIa. Cornelis/Kornelis Boer, geboren 13 mei 1844 te Poortvliet, arbeider, overleden 21 september 1890 te Poortvliet, trouwt 24 februari 1881 te Poortvliet Anna Haze, geboren 21 januari 1855 te Poortvliet, arbeidster, overleden 1 september 1918 te Poortvliet, dochter van Domuss Haze en Kommertje Baze(n).

Uit dit huwelijk:

1. Jan Boer, volgt IXa. (1886)

2. Levenloze zoon, geboren/overleden 27 januari 1888 te Poortvliet.

IXa.  Jan Boer, geboren 5 november 1886 te Poortvliet, veldarbeider, landarbeider, overleden 13 maart 1981 te Poortvliet, trouwt 30 april 1914 te Poortvliet Elizabeth Maria van de Graaf, geboren 19 maart 1892 te Poortvliet, overleden 21 december 1976 te Poortvliet, dochter van Leendert van de Graaf en Hendrina Deurloo.

Uit dit huwelijk:                    

1. Cornelis Leendert Boer, geboren …. maart 1915 te Poortvliet, trouwt …………… L. Markusse, geboren ……………...

2. Hendrina Anna Boer, geboren 30 augustus 1916 te Poortvliet, overleden 6 april 1999 te Sint Annaland, trouwt 31 december 1942 te Poortvliet Rokus Cornelis Rijnberg, geboren 8 juli 1910 te Sint Annaland, overleden voor 1977, zoon van Cornelis Rijnberg en Cornelia Pieternella Leune.

3. Anthonie Hendrik Boer, geboren 2 september 1917 te Poortvliet, hoefsmid, overleden ……………….., trouwt 25 juli 1940 te Poortvliet Pieternella Sara Snijders, geboren ca 1921 te Sint-Maartensdijk, overleden …………………….., dochter van Adriaan Jurrie Snijders, landwrbeider, en Cornelia Boogert.

4. Lena Boer, geboren ....... 1919 te Poortvliet, overleden 6 februari 1947 te Poortvliet.

5. Jan Jacob Boer, volgt Xa. (1923)

6. Leendert Kornelis Boer, geboren 27 oktober 1923 te Poortvliet, landbouwersknecht, overleden 21 juli 2010 te Tholen, trouwt …………...…… te ……... Willemina van Haaften, geboren …………...……….., dochter van ………………………………...….
Uit dit huwelijk:
a.
Levenloos kind, geboren/overleden 9 maart 1953 te Tholen
.

7. Anna Cornelia Boer, geboren ... januari 1929 te Poortvliet, overleden 1 november 1997 te ………….., (68 jaar), trouwt …………… A. J. J. Bos, geboren ……………...

Xa.  Jan Jacob Boer, geboren 27 oktober 1923 te Poortvliet, overleden 26 mei 1973 te Poortvliet, trouwt ..… november 1944 te Loppersum Adriana Aarnoudse, geboren 2 februari 1925 te Oud-Vossemeer, overleden 26 mei 1973 te Poortvliet, dochter van Hendrik Aarnoudse en Maria Engelina 't Gilde.

Beide overleden ten gevolge van een verkeersongeval.

Uit dit huwelijk:

1. Elizabeth Maria Engelina Boer, geboren 18 november 1944 te 't Zandt/Loppersum, trouwt ……………... J. Quist, geboren ………………..

2. Hendrik Jan Boer, volgt XIa. (1945) 

3. Maria Engelina Boer, geboren 24 januari 1947 te Poortvliet, trouwt ……………….. M. M. Hage, geboren ………………..

4. Jan Hendrik Boer, geboren 22 januari 1948 te Poortvliet.

5. Cornelis Adriaan Boer, geboren 7 oktober 1953 te Poortvliet.

6. Kornelis Leendert Boer, geboren 13 december 1956 te Poortvliet.

7. ,Johannes Marinus Boer, geboren 5 mei 1959  te Poortvliet.

8. Hendrika Lena Boer, geboren 28 november 1961 te Poortvliet.

XIa. Hendrik Jan Boer, geboren 11 december 1945 te Poortvliet, trouwt 28 mei 1971 te Poortvliet Magdalena Wilhelmina van Houdt, geboren 24 december 1947 te Scherpenisse, dochter van Johannis Pieter van Houdt en Cornelia Dirkje den Engelsman.

Uit dit huwelijk:

1. Janneke Johanna Boer, geboren 4 september 1974 te Halsteren, trouwt 21 mei 2010 te Arnhem Richard Schoel, geboren 29 maart 1969 te Arnhem, zoon van Harry Schoel en Gerarda Aleida Leijgrave.

2. Hendrik Jan Boer, volgt XIIa. (1976) 

XIIa. Hendrik Jan Boer, geboren 14 juni 1976 te Halsteren, trouwt 21 juni 2007 te Borssele Mariska Pipping, geboren ................. te ..............., dochter van Willem Pipping en Suzanna Wilhelmina van de Hoest.

Uit dit huwelijk:

1. Jonathan Mahe Boer, geboren 12 juli 2005 te Kapelle-Biezelinge.

2. Elin Lente Boer, geboren  24 april 2009 te Kapelle-Biezelinge.

IVc. Aart Jans/Janze Boer, gedoopt ca 1707 te Numansdorp, overleden voor de doop van Aartje op 31 oktober 1756 te Zuid Beijerland, o.trouwt (1) 2 april 1734 te Zuid-Beijerland Neeltje Jansd van Son, gedoopt 6 mei 1691 te Zuid Beijerland, overleden voor 4 maart 1746 te …………………., dochter van Jan Willemsz van Son en Marijtjen Ariensd Koorndijker; trouwt (2) 4 maart 1746 te Zuid-Beijerland Jannigje Jansd Huijsman, gedoopt 16 mei 1723 te Zuid-Beijerland, overleden ………...….. te ……………., dochter van Jan Jansz Huijsman (Hulsman) en Lijsbeth Hermansd van der Heijden.

Aart Jansz Boer en Neeltje Jansd van Son kopen d.d 25 juni 1740 van Jan Willem van Son voor de somma van f200,00 een huis, schuur en erven aan de Schenkeldijk van Zuid-Beijerland, ten noorden den dijk van Groot Zuid-Beijerland ten zuiden de weduwe van Gerrit van Putten. 
Bron: Rechterlijk archief te Zuid-Beijerland. inv no: 5

Uit het eerste huwelijk;

1. Marijgje Aartsd Boer, geboren 4 maart 1742 te Zuid-Beijerland,

Uit het tweede huwelijk:

2. Ariaantje Aartsd Boer, gedoopt 18 september 1746 te Zuid-Beijerland,

3. Lijsbeth Aartsd Boer, gedoopt 22 november 1750 te Zuid-Beijerland,

4. Jan Aartsz Boer, gedoopt 18 juni 1752 te Zuid-Beijerland,

5. Aartje Aartsd Boer, gedoopt 31 oktober 1756 te Zuid-Beijerland, overleden 10 december 1816 te Zuid-Beijerland, trouwt ca 1778 te ……………….. Willem van de Polder, gedoopt ca 1744 te Nieuw-Beijerland, overleden 26 april 1825 te Zuid-Beijerland, zoon van Hendrik van de Polder en Stijntje Dekker.

IVd. Dirk Jans den Boer, gedoopt 17 juni 1714/1716 te Numansdorp, overleden 9 januari 1765 te Puttershoek, o.trouwt/trouwt 5/26 september 1734 te Puttershoek/Maasdam Sijgje Cornelisse Bestebroer, geboren/gedoopt 23 augustus 1711/10 juni 1714 te Maasdam, overleden 4 januari 1786 te Puttershoek, dochter van Cornelis Bestebroer en Lijntje Jaspers Boender.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Dirks Boer, gedoopt 19 mei 1735 te Puttershoek, overleden ca 1737.

2. Marigje Dirks/Maria Boer, gedoopt 10 maart 1737 te Puttershoek, overleden 13 november 1795 te Puttershoek, o.trouwt 13 april 1764 te Puttershoek Cornelis Willems den Bogter, gedoopt 16 november 1740 te Puttershoek, begraven 9 juni 1802 te Puttershoek, zoon van Willem Cornelisse den Bogter en Adriaantje Jansdr Boertje. 

3. Geertje Dirks Boer, gedoopt 8 maart 1739 te Puttershoek,

4. Jan Dirks (den) Boer, volgt Vb. (1741)

5. Cornelia Dirks Boer, gedoopt 3 mei 1744 te Puttershoek, overleden 2 mei 1796  te Puttershoek, trouwt 13 mei 1774 te Puttershoek Jan Willemsz Silverschoon, gedoopt 23 mei 1745 te Puttershoek, overleden 10 februari 1818 te Groote Lindt, zoon van Willem Jacobsz Silverschoon en Willemijntje Gerrits Hitzert.

6. Gerrit Dirks Boer, gedoopt 5 februari 1747 te Puttershoek,

7. Jacob Dirks Boer, gedoopt 25 november 1750 te Puttershoek,

8. Lijntje Dirks Boer, gedoopt 29 april 1753 te Puttershoek,

9. Dirkje Dirks Boer, gedoopt 18 janauri 1756 te Puttershoek,

Vb. Jan Dirks den Boer/Dirksz Boer, gedoopt 3 april 1741 te Puttershoek, overleden 7 mei 1803 te Puttershoek, trouwt 23 december 1774 te Puttershoek Baartje Ariens Gout/Goud Boer/Baartje Gerit, gedoopt 2 april 1752 te Puttershoek, overleden 28 januari 1816 te Puttershoek, dochter van Arie Cornelisz Gout en Heijltje Dirks Groenewoud.

Uit dit huwelijk:

1. Dirk Jansz (den) Boer, gedoopt 31 maart 1775 te Puttershoek, overleden 19 december 1844 te Puttershoek, trouwt ...………...... te ................. Maaijke de Rui(j)ter, geboren 19 juni 1757 te Puttershoek, overleden 12 september 1825 te Puttershoek, dochter van Arij de Ruiter en Jacomijntje van Ginkel.

2. Aaltje Boer, gedoopt 18 mei 1776 te Puttershoek, overleden 5 juli 1818 te Puttershoek, o.trouwt 13 mei 1806 te Puttershoek Jacobus Tobiasse Hordijk, gedoopt 8 maart 1777 te Puttershoek, overleden 6 september 1843 te Puttershoek, zoon van Tobias Jacobs Hordijk en Gerrigje Jans de Reus. 

3. Dirksje Boer, gedoopt 7 maart 1778 te Puttershoek, overleden 28 november 1855 te Puttershoek, trouwt 17 mei 1799 te Puttershoek Pieter Monster, gedoopt 18 november 1778 te Sint Antonia Polder, overleden 14 april 1828 te Puttershoek, zoon van Jan Jacobsz Monster en Lena Pietersdr van der Linden.

4. Heijltje Boer, geboren/gedoopt 30 september/3 oktober 1779 te Puttershoek, overleden …………..

5. Heijltje Boer, geboren/gedoopt 9/11 februari 1781 te Puttershoek, overleden 5 april 1811 te Dubbeldam, o.trouwt/trouwt 2/21 augustus 1804 te Wieldrecht/Puttershoek Arie Jaspersz de Heer, gedoopt 18 mei 1779 te Puttershoek, overleden 27 november 1844 te Wieldrecht, zoon van Jasper de Heer en Lena Ariensdr Boer.

6. Sijgje Boer, gedoopt/gedoopt 12/15 juni 1783 te Puttershoek, overleden 8 januari 1852 te Sint Anthoniepolder, trouwt (1) 7 augustus 1810 te Sint Anthoniepolder Gijsbert Jacobs (Japiks) Kleijnendorst, gedoopt ……… ca 1769 te Cillaarshoek, overleden 24 april 1825 te Sint Anthoniepolder, zoon van Jacob/Japik Pieterse Kleijnendorst en Grietje Janse Smits;  trouwt (2) 29 april 1827 te Sint Anthoniepolder Cornelis Leendertsz van Steensel, gedoopt 18 november 1787 te Sint Anthoniepolder, overleden 7 maart 1859 te Sint Anthoniepolder, zoon van Leendert van Steensel en Neeltje Kruithof.

7. Cornelia Janse Boer, geboren/gedoopt 24 september/1 oktober 1786 te Puttershoek, overleden 28 juni 1842 te Wieldrecht met Louisapolder, trouwt 28 september 1815 te Dubbeldam Hendrik in ’t Veld, geboren 4 oktober 1778 te Dordrecht, overleden 28 juli 1855 te Wieldrecht met Louisapolder, zoon van Hermanus Dirksz in ’t Veld en Grietje Stapelenberg.

8. Arij Jansz Boer, geboren/gedoopt 16/22 februari 1789 te Puttershoek,

9. Marija Jansd Boer, geboren/gedoopt 14/21 augustus 1791 te Puttershoek,

10. Marija Boer, geboren/gedoopt 23 februari/2 maart 1794 te Puttershoek, overleden 28 februari 1870 te Puttershoek, trouwt 18 juli 1818 te Puttershoek Willem Woutersz de Graaf, geboren/gedoopt 1/5 december 1793 te Alblasserdam, overleden 13 februari 1840 te Puttershoek, zoon van Wouter Jans de Graaf en Teuntje Ariensdr Kalis. 

IIIb. Arijen/Arien Bastiaansz (de Jonge) Boer, gedoopt 14 oktober 1675 te Strijen, begraven 8 november 1740 te Strijen, o.trouwt 14 april 1708 te Strijen Marijgje/Marietje Gellefs Vermaas, gedoopt …………… ca 1687 te Strijen/Maasdam, begraven 30 mei 1758 te Strijen, dochter van Gelff Ingens Vermaas en Pleuntje Pieters van der Vliet.

Uit dit huwelijk:

1. Bastiaan Ariens Boer, volgt IVe. (1709) 

2. Pleuntje Ariensdr Boer, geboren 8 maart 1711 te Mijnsheerenland/gedoopt te Maasdam, overleden 27 januari 1784 te Strijen, o.trouwt (1) 16 mei 1738 te Strijen Cornelis Isaacs (den) Boer, gedoopt 6 september 1693 te Strijen, overleden 1743 te ......……….........., zoon van Isaac Bastiaensz Boer en Adriana Adriaensdr Meerenburgh; trouwt (2) 22 oktober 1745 te Strijen Aart Laurensz Andeweg, gedoopt 2 maart 1710 te Numansdorp, overleden 18 oktober 1756 te Numansdorp, zoon van Laurens Aerts Andeweg en Marijtje Leenderts Jongejan.

3. Cornelis Ariens Boer, gedoopt 18 oktober 1716 te Strijen, trouwt 29 december 1742 te Strijen Dirkje Jacobs Jabaaij, gedoopt 18 september 1709 te Strijen, dochter van Jacob Franken Jabaaij en Nelletje Dirks Weeda.
Uit dit huwelijk:
a.
Arie Cornelisz de Boer, gedoopt 3 oktober 1743 te Strijen,
b.
Pieternelletje Cornelisd de Boer, gedoopt 3 oktober 1743 te Strijen,
c.
Maria Cornelisd de Boer, gedoopt 3 april 1746 te Strijen, overleden 20 april 1817 te Strijen, o.trouwt 15 mei 1767 te Strijen Jacob Dingemansz Mosselman, gedoopt 19 augustus 1742 te Nieuwe Tonge, zoon van Dingeman Ingelsz Mosselman en Eliabeth Jacobsd Heindijk.

4. Gellef Arijs Boer, gedoopt 2 december 1722 te Strijen, overleden ............… 1803 te ............, o.trouwt 23 april 1756 te Strijen Ariaantje Jacobs Hofman, gedoopt 22 februari 1733 te Strijen, overleden ................... te ................, dochter van Jacob Hofman en Neeltje Buijtendijk.
Uit dit huwelijk:
a.
Maria Boer, gedoopt 6 maart 1757 te Strijen,
b.
Neeltje Boer, gedoopt 26 augustus 1759 te Strijen,
c.
Bastiaantje Boer, gedoopt 1 november 1761 te Strijen,
d.
Arij Boer, gedoopt 15 juli 1764 te Strijen,
e.
Jacob Boer, gedoopt 14 juni 1767 te Strijen,
f.
Jacob Boer, gedoopt 11 juni 1769 te Strijen,
g.
Neeltje Boer
, gedoopt 16 juni 1771 te Strijen,
h. Aart Boer, gedoopt 13 december 1772 te Strijen,


IVe. Bastiaan Ariens Boer, gedoopt 25 augustus 1709 te Mijnsheerenland/Maasdam, overleden 27 februari 1760 te Strijen, trouwt ca 1737 te Strijen Saartje Jans/Joris/Zaerli Mookhoek, gedoopt ca 1710 te Strijen, overleden 4 november 1780 te Strijen, dochter van Jan Mookhoek en ......................

Schepen van Strijen tussen 1739 en 1761

Uit dit huwelijk:

1. Maria Bastiaans den Boer, gedoopt 5 oktober 1738 te Strijen, overleden 25 juli 1812 te Strijen, trouwt 15 oktober 1762 te Strijen Arij Willems Zwingelaar, gedoopt 19 maart 1730 te Strijen, overleden 6 februari 1815 te Strijen, zoon van Willem Ariens Swingelaar en Geertruij Daniels Maldegom.

2. Jaapje Bastiaans den Boer, gedoopt 10 november 1743 te Strijen, overleden 12 juni 1836 te Strijen, trouwt 12 oktober 1770 te Strijen Jan Bastiaans Jabaaij, gedoopt 13 juni 1734 te Strijen, overleden 5 maart 1822 te Strijen, zoon van Bastiaan Jabaaij en Willemijntje Cornelisdr. Schenk.

3. Arij Bastiaanszn. den Boer, volgt Vc. (1746) 

Vc. Arij Bastiaanszn. den Boer,  gedoopt 27 november 1746 te Strijen, overleden 8 november 1785 te Strijen, trouwt 13 april 1775 te Strijen Bastiaantje Jansdr Huisman, gedoopt ……… ca 1753 te Strijen ??, overleden 17 mei 1806 te 's Gravendeel., dochter van Jan Dam Huisman en Lijsje Pieters van Willigen.

Schepen van Strijen tussen 15 maart 1763 en 1770

Uit dit huwelijk:

1. Saartje den Boer, geboren/gedoopt 18/20 oktober 1776 te ’s Gravendeel, overleden 26 april 1855 te ’s Gravendeel, trouwt (1) 4 mei 1798 te ‘s Gravendeel Willem de Kreek, geboren/gedoopt 11/16 september 1770 te Strijen, overleden 8 september 1815 te ’s Gravendeel, zoon van Arie Hendriksz de Kreek en Neeltje Teunisdr Stam; trouwt (2) 22 mei 1823 te ’s Gravendeel Pieter Stuurstraat, gedoopt 2 juli 1781 te ’s Gravendeel, overleden 31 juli 1846 te ’s Gravendeel, zoon van Jacob Stuurstraat en Lijntje Pietersdr de Jong.

2. Jan Arijsz den Boer, geboren/gedoopt 1/7 november 1777 te 's Gravendeel, bouwman, overleden 21 oktober 1856 te Strijen, trouwt (1) 8 april 1803 te 's Gravendeel Lena Bastiaansd de Kreek, geboren .... november 1774 te ‘s Gravendeel, overleden 17 juni 1833 te Strijen, dochter van Bastiaan Pieters de Kreek en Adriana/Ariaantje Cornelisse van Drongelen; trouwt (2) 12 september 1833 te Strijen Lijntje/ Leentje Korres, geboren/gedoopt 10/15 juni 1809 te Strijen, overleden 5 november 1874 te Strijen, dochter van Johan Hendrik Korres en Anna Kaartenburg /Kat(er)enburg. 
Uit het eerste huwelijk:
a.
Arie Jansz den Boer, geboren 21 april 1804 te 's Gravendeel, overleden 24 janauri 1832 te Strijen.

2. Bastiaan den Boer, gedoopt 19 september 1779 te Strijen, overleden ca 1779.

3. Bastiaan den Boer, gedoopt 28 januari 1782 te Strijen, overleden ca 1783

4. Bastiaan den Boer, volgt VIc. (1784) 

VIc. Bastiaan den Boer, gedoopt 3 april 1784 te Strijen, arbeider, landbouwer, melkboer te Strijen, overleden 14 februari 1846 te Strijen, trouwt 25 februari 1810 te Strijen Grietje van der Pligt/Flicht, gedoopt 27 maart 1785 te Nieuw-Beijerland, overleden 24 juli 1852 te Strijen, dochter van Arie van der Pligt en Maaijke Tak.

Uit dit huwelijk:

1. Arie den Boer, volgt VIIc. (1810) 

2. Bastiaan den Boer, geboren 15 juli 1813 te Strijen, overleden 23 september 1813 te Strijen.

3. Mayke den Boer, geboren 26 juli 1814 te Strijen, overleden 13 april 1828 te Strijen.

4. Bastiaan den Boer, geboren/gedoopt 21/26 juli 1817 te Strijen, overleden 4 maart 1897 te Strijen, trouwt (1) 4 mei 1848 te Strijen Adriaantje Streefkerk, geboren 19 februari 1821 te Strijen, overleden 10 februari 1853 te Strijen, dochter van Sent Jansz Streefkerk en Adriana Maartensdr Noteboom; trouwt (2) 26 september 1856 te Strijen Hermina Kraak, geboren 24 augustus 1827 te Strijen, overleden 27 januari 1906 te Strijen, dochter van Cornelis Kraak en Leena van Gemert.
Uit het eerste huwelijk:
a.
Bastiaan den Boer, geboren  6 juli 1849 te Strijen, overleden 23 juli 1849 te Strijen.
b.
Grietje den Boer, geboren 4 december 1851 te Strijen, overleden 25 april 1853 te Strijen.

Uit het tweede huwelijk:
c. Grietje den Boer, geboren 24 juli 1857 te Strijen, overleden 14 juli 1898 te Strijen, trouwt 20 september 1883 te Strijen Simon Vermeulen, geboren 24 januari 1853 te Strijen, overleden 11 april 1917 te Bergen op Zoom, zoon van Jan Vermeulen en Neeltje den Hartog.
d.
Bastiaan den Boer, geboren 17 september 1858 te Strijen, overleden 18 december 1860 te Strijen.
e.
Lena den Boer, geboren 17 september 1858 te Strijen, overleden 24 oktober 1858 te Strijen.
f.
Lena den Boer, geboren 30 december 1859 te Strijen, overleden 7 juli 1860 te Strijen.
g.
Lena den Boer, geboren 26 juli 1861 te Strijen, overleden 6 oktober 1861 te Strijen.
h.
Lena den Boer, geboren 26 september 1862 te Strijen, overleden 1 maart 1864 te Strijen.
i.
Lena den Boer, geboren 18 april 1864 te Strijen, overleden 5 oktober 1864 te Strijen.
j.
Cornelia den Boer, geboren 12 september 1865 te Strijen, overleden ............... te …........, trouwt 12 februari 1891 te Strijen Corstiaan Batenburg, geboren 5 juli 1867 te Strijen, overleden 8 september 1929 te Strijen, zoon van Barend Batenburg en Catharina van Dijk.
k.
Lena den Boer, geboren 24 september 1866 te Strijen, overleden 18 november 1866 te Strijen.
l.
Bastiaan den Boer, geboren 10 januari 1868 te Strijen, overleden 6 juni 1868 te Strijen.
m.
Bastiaan den Boer, geboren 13 oktober 1871 te Strijen, overleden 30 maart 1872 te Strijen.

5. Jan den Boer, gedoopt 10 januari 1821 te Strijen, overleden 22 juni 1822 te Strijen.

6. Jan den Boer, gedoopt 8 april 1823 te Strijen, overleden 29 november 1823 te Strijen.

7. Jan den Boer, gedoopt 5 december 1824 te Strijen, overleden 20 maart 1826 te Strijen.

8. Willem den Boer, geboren 15 augustus 1826 te Strijen, overleden 9 mei 1828 te Strijen.

VIIc. Arie den Boer, geboren/gedoopt 28 oktober/4 november 1810 te Strijenas, winkelier, overleden 23 juli 1892 te Strijenas, trouwt 6 oktober 1836 te Strijen Hendriksje van der Willigen, geboren 4 juli 1815 te Strijen, overleden 4 februari 1898 te Strijen, dochter van Abram van der Willigen en Johanna Holster.

Uit dit huwelijk:

1. Bastiaan den Boer, volgt VIIIe. (1837) 

2. Abram den Boer, volgt VIIIf. (1838) 

3. Jan den Boer, gedoopt 22 mei 1840 te Strijen, overleden 2 juli 1840 te Strijen.

4. Jan den Boer, volgt VIIIg. (1841) 

5. Arie den Boer, volgt VIIIh. (1844) 

6. Grietje de Boer, geboren 18 juni 1846 te Strijen, overleden 16 oktober 1918 te Dubbeldam, trouwt 2 april 1891 te Strijen Hendrik Pluimert, geboren 7 januari 1858 te ’s Gravendeel, overleden 7 mei 1918 te ’s Gravendeel, zoon van Jan Pluimert en Maaike Robbemond.

7. Anna den Boer, geboren 6 september 1849 te Strijen, overleden 13 februari 1889 te ’s Gravendeel, trouwt (1) 24 maart 1871 te Strijen Willem van Dam, geboren 14 juli 1847 te Strijen, overleden 27 januari 1881 te ’s Gravendeel, zoon van Pieter van Dam en Martha Bezemer; trouwt (2) 26 januari 1884 te ‘s Gravendeel Cornelis Boudewijns, geboren 16 oktober 1846 te ’s Gravendeel en Leerambacht, overleden 22 mei 1924 te ‘s Gravendeel, zoon van Pieter Balk Boudewijns en Marigje Stoker.

8. Maaike den Boer, geboren 21 oktober 1851 te Strijen, overleden 12 augustus 1919 te Voorhout, trouwt 10 december 1885 te Strijen Jacob Spilt, geboren 28 oktober 1860 te Huizen, schoenmaker, zoon van Klaas Spilt en Willemina Josina Vos.

9. Adrianus den Boer, geboren 12 juli 1854 te Strijen, overleden 4 april 1855 te Strijen.

10. Adrianus den Boer, geboren 27 januari 1857 te Strijen, overleden .....................….., ambtenaar 1879 te Amsterdam, trouwt 26 juni 1879 te Amsterdam Christina Margaretha Johanna Meentz, geboren 17 juni 1854 te Amsterdam, overleden ……………………., dochter van Hendrik Julius Meentz en Christina Margaretha Castens.

VIIIe. Bastiaan de Boer, geboren 8 februari 1837 te Strijen, overleden 18 november 1892 te Strijen, trouwt 13 maart 1873 te Strijen Geertrui van Santen, geboren 20 juli 1833 te Strijen, overleden 11 april 1926 te Strijen, dochter van Klaas van Santen en Johanna van Neutegem.

Uit dit huwelijk:

1. Hendriksje den Boer, geboren 9 augustus 1873 te Strijen, overleden 21 februari 1874 te Strijen.

2. Leendertje den Boer, geboren 9 augustus 1873 te Strijen, overleden 18 februari 1874 te Strijen.

3. Hendriksje den Boer, geboren 11 februai 1875 te Strijen, trouwt 27 oktober 1904 te Strijen Jan van der Steeg, geboren 7 januari 1874 te Strijen, zoon van Bastiaan van der Steeg en Hendriksje van der Kraak.

4. Levenloze dochter, geboren/overleden 20 januari 1877 te Strijen.

VIIIf. Abram den Boer, gedoopt 5 september 1838 te Strijen, overleden 3 januari 1906 te Strijen, trouwt 27 april 1866 te Strijen Bastiaantje van Bruggen, geboren 20 september 1843 te Strijenas, overleden 19 maart 1933 te Strijen, dochter van Teinis van Bruggen en Johanna Pieterman.

Uit dit huwelijk:

1. Levenloze dochter, geboren/overleden 26 juli 1867 te Strijen.

2. Hendriksje den Boer, geboren 10 juni 1868 te Strijen, overleden .........

3. Teunis den Boer, geboren 7 maart 1870 te Strijen, overleden 28 mei 1870 te Strijen.

4. Johanna den Boer, geboren 12 april 1871 te Strijen, overleden ...…. te …….., trouwt 1 juni 1905 te Strijen Hendrik de Ruiter, geboren 24 september 1868 te Strijen, overleden 16 april 1944 te Strijen, zoon van Arie de Ruiter en Bastiaantje de Kreek.

5. Arie den Boer, geboren 4 september 1872 te Strijen, overleden 26 juli 1955 te Rotterdam, trouwt (1) 17 augustus 1898 te Rotterdam Catharina Margaretha van Wieringen, geboren 9 februari 1869 te Rotterdam, overleden 12 juni 1906 te Vrijenban, dochter van Aart Jan van Wieringen en Jannetje Catharina Goedel: trouwt (2) 29 september 1909 te Rotterdam Jannetje Geertruida Ruijbroek, geboren 12 februari 1869 te Rotterdam, overleden 7 april 1945 te Rotterdam, dochter van Gerardus Cornelis Ruijbroek en Maria Cornelia Lureman: trouwt (3) …………………….. Lena Plat, geboren 19 mei 1884 te Rotterdam, overleden 11 september 1958 te Rotterdam, dochter van Jan Plat en Christina Heijna.
Uit het eerste huwelijk:
a. Abram den Boer, geboren 2 november 1898 te Rotterdam, overleden 25 december 1898 te Rotterdam.
b.
Aart Jan Frederik den Boer, geboren 18 februari 1900 te Rotterdam, overleden 4 maart 1900 te Rotterdam (14 dagen).

Uit het tweede huwelijk:
c. Abram den Boer, geboren 15 maart 1911 te Rotterdam, overleden ……………..

6. Teunis den Boer, geboren 28 november 1873 te Strijen, overleden 27 december 1873 te Strijen.

7. Teunis den Boer, geboren 25 juli 1875 te Strijen, los werkman, overleden 15 mei 1953 te Rotterdam, trouwt 3 februari 1915 te Rotterdam Dora Fennema, geboren 6 december 1879 te Akkrum, overleden 5 februari 1955 te Rotterdam, dochter van Wijbren Fennema en Trijntje Gerrits Postma.
Uit dit huwelijk:
a. Bastiaantje den Boer, geboren ca 1916 te Rotterdam, overleden ………………, trouwt 31 augustus 1938 te Rotterdam Johann Friedrich Bijleveld, geboren 9 oktober 1914 te Zierikzee, overleden ……, zoon van Isaac Bijleveld en Pieternella de Graaij.

8. Laurensje Adriana den Boer, geboren 22 maart 1877 te Strijen, overleden 30 juni 1877 te Strijen.

9. Laurensje Adriana den Boer, geboren 17 november 1878 te Strijen, overleden 24 oktober 1924 te Rotterdam, trouwt 10 november 1898 te Strijen Adrianus de Geus, geboren 19 april 1877 te Strijen, overleden 24 april 1945 te Rotterdam, zoon van Arie de Geus en Cornelia Verrij.

10. Adriaantje Grietje den Boer, geboren 4 augustus 1880 te Strijen, overleden 11 september 1880 te Strijen.

VIIIg. Jan den Boer, gedoopt 31 oktober 1841 te Strijen, overleden 17 december 1925 te Strijen, trouwt 18 november 1874 te Strijen Metje Bleumink, geboren 4 oktober 1841 te Strijen, overleden 22 december 1925 te Strijen, dochter van Wijnand Bleumink en Jannigje van Haren.

Uit dit huwelijk:

1. Hendriksje den Boer, geboren 26 april 1875 te Strijen, overleden 17 mei 1875 te Strijen.

2. Jannigje den Boer, geboren 31 augustus 1876 te Strijen, overleden … …………….., trouwt 2 november 1905 te Strijen Arie Verschoor, geboren 21 juli 1880 te Strijen, overleden …………………., zoon van Jan Verschoor en Niza van Antwerpen.

3. Arie den Boer, geboren 12 november 1880 te Strijen, overleden 5 januari 1881 te Strijen.

VIIIh. Arie den Boer, geboren 13 juni 1844 te Strijen, metselaar, overleden 16 september 1919 te Bergen op Zoom, trouwt 15 mei 1868 te Strijen Maria Kruithof/Kruijthof, geboren 20 augustus 1845 te Klaaswaal, overleden 31 oktober 1922 te Oud-Beijerland, dochter van Gerrit Kruithof en Lena Monster.

Uit dit huwelijk:

1. Arie den Boer, volgt IXc. (1868)

2. Maria den Boer, geboren 13 augustus 1869 te Strijen, overleden 30 oktober 1869 te Strijen.

3. Pieter den Boer, volgt IXd. (1870)

4. Hendriksje den Boer, geboren 6 september 1872 te Strijen, overleden 22 maart 1873 te Strijen.

5. Willem den Boer, geboren 2 november 1873 te Strijen, overleden 10 januari 1874 te Strijen.

6. Hendriksje Maria den Boer, geboren 26 januari 1875 te Strijen, overleden 26 oktober 1876 te Strijen.

7. Hendriksje Maria den Boer, geboren 19 maart 1877 te Strijen, overleden 9 juni 1877 te Strijen.

8. Maria den Boer, geboren 5 januari 1879 te Strijen, overleden 14 maart 1921 te Oud-Beijerland, trouwt 16 februari 1899 te Oud-Beijerland Klaas van de Wetering, geboren 10 september 1876 te Oud-Beijerland, overleden ……………………, zoon van Arie van de Wetering en Trijntje van de Burgh.

9. Hendriksje den Boer, geboren 30 november 1882 te Strijen, overleden ……..…… te …………, trouwt 14 juli 1910 te Oud Beijerland Joris den Boer, geboren 27 oktober 1877 te Oud Beijerland, letterzetter, overleden 24 augustus 1936 te Oud-Beijerland, zoon van Kornelis den Boer en Jannetje Schuitman. 

10. Willem den Boer, geboren 12 augustus 1885 te Strijen, overleden 9 juli 1905 te Soest.

11. Adrianus Bastiaan den Boer, geboren 6 maart 1888 te Strijen, metselaar, overleden 8 augustus 1950 te Oud-Beijerland, trouwt 16 augustus 1917 te Heinenoord Pleuntje Visser, geboren 19 april 1895 te Mijnsheerenland, overleden …………………………, dochter van Bartel Visser en Jannetje Ketting.
Uit dit huwelijk:
a.
Arie den Boer, geboren ca 1922 te ....., overleden 11 maart 1930 te Oud-Beijerland.
b.
Arie den Boer, geboren ca 1932 te ....., overleden 29 november 1934 te Oud-Beijerland.
c.
Aldert den Boer, geboren ca 1938 te ...., overleden 8 janauri 1940 te Rotterdam.

12. Jacob den Boer, geboren 9 maart 1890 te Oud-Beijerland, overleden 8 februari 1891 te Oud-Beijerland.

IXc. Arie den Boer, geboren 26 augustus 1868 te Strijen, kleermaker, overleden 9 december 1931 te Heinenoord, trouwt 23 februari 1894 te Heinenoord Elizabeth Martijntje van den Breevaart, geboren 8 oktober 1870 te Heinenoord, overleden 18 juni 1934 te Heinenoord, dochter van Pieter van den Breevaart en Ingetje de Vries.

Uit dit huwelijk: 

1. Maria den Boer, geboren 23 juli 1894 te Heinenoord, overleden 20 januari 1972 te Heinenoord.

2. Ingetje Neeltje den Boer, geboren 21 maart 1896 te Heinenoord, overleden 25 augustus 1933 te Heinenoord, trouwt 3 juni 1920 te Heinenoord Dirk Schravendeel, geboren 21 januari 1897 te Heinenoord, koopman, overleden 28 april 1977 te Heinenoord, zoon van Pleun Schravendeel en Maria van Zijl.

3. Arie den Boer, geboren 21 juli 1897 te Heinenoord, overleden 31 mei 1976 te Heinenoord, trouwt ca 1933 te Heinenoord Hendrina Legerstee, geboren 15 maart 1912 te …………., overleden 5 januari 1998 te Heinenoord, dochter van ………….

4. Pietertje den Boer, geboren 30 maart 1899 te Heinenoord, overleden 7 januari 1904 te Heinenoord.

5. Jacob Pieter den Boer, geboren 18 januari 1901 te Heinenoord, overleden 5 januari 1973 te Heinenoord, trouwt 10 maart 1927 te Heinenoord Maria de Raat, geboren 27 april 1904 te Heinenoord, overleden 8 maart 1963 te Heinenoord, dochter van Pieter de Raat en Maria Kuiper.
Uit dit huwelijk:

6. Martijntje Elisabeth den Boer, geboren 2 maart 1902 te Heinenoord, trouwt 5 mei 1927 te Heinenoord Gerrit van Rheenen, geboren 30 september 1890 te Hilversum, suikerwerker, kolentremmer, overleden ………… te …………., zoon van Gerrit van Rheenen en Charlotta Carolina Frederica Wilhelmina Beeke.

7. Jan den Boer, geboren 12 februari 1905 te Heinenoord, overleden 27 mei 1995 te Heinenoord, trouwt 19 februari 1931 te Heinenoord Martijntje van der Heiden, geboren 7 december 1908 te Heinenoord, overleden 27 mei 1995 te Heinenoord, dochter van Jan van der Heiden en Ida Jacoba Tuinder.

8. Pietertje den Boer, geboren ca 1907 te Heinenoord, trouwt 11 augustus 1932 te Heinenoord Cornelis Nugteren, geboren ca 1906 te Barendrecht, overleden ……………… te …….…., zoon van Arie Nugteren en Adriaantje van Es.

9. Hendriksje den Boer, geboren ca november 1909 te Heinenoord, overleden 15 april 1910 te Heinenoord.

IXd. Pieter den Boer, geboren 20 november 1870 te Strijen, overleden 21 juni 1939 te Rotterdam, trouwt 11 augustus 1892 te Oud-Beijerland Maaike van Driel, geboren 26 oktober 1868 te Maasdam, overleden 17 november 1947 te Rotterdam, dochter van Dirk van Driel en Neeltje Groeneweg.

Uit dit huwelijk:

1. 
Levenloze dochter, geboren/overleden 4 december 1892 te Oud-Beijerland.

2.
 Arie den Boer, geboren 26 juni 1894 te Oud-Beijerland, 

3. Dirk den Boer, geboren 28 januari 1896 te Oud-Beijerland,

4. Pieter den Boer, volgt Xc. (1897)

5. Jan den Boer, geboren 23 oktober 1899 te Rotterdam, overleden 3 augustus 1905 te Rotterdam.

6. 
Maria den Boer, geboren 11 januari 1901 te Rotterdam,

7. Levenloze zoon, geboren/overleden 12 oktober 1902 te Rotterdam.

8. 
Neeltje den Boer, geboren 10 september 1903 te Rotterdam,

9. 
Jannetje Willempje den Boer, geboren 14 januari 1906 te Rotterdam, trouwt 27 oktober 1932 te Rotterdam  Pieter van Gent, geboren 12 januari 1906 te Rotterdam, overleden ….…….. te ………….. zoon van Maarten van Gent en Elizabeth Groenenveld.

10. 
Hendriksje den Boer, geboren 21 september 1907 te Rotterdam, trouwt 21 april 1937 te Rotterdam Gerard Verburg, geboren 2 februari 1905 te Rotterdam, overleden 21 februari 1945 te Haltern (Dld), zoon van Pieter Verburg en Pieternella Rusler.

11. 
Plonia den Boer, geboren 12 november 1909 te Rotterdam, overleden …………………...…,  trouwt 9 november 1938 te Rotterdam Cornelis Hendrik Willem Kooiman, geboren 12 december 1907 te Rotterdam, overleden …………….., zoon van Cornelis Kooiman en Gerdina Klompenhouwer.

Xc. Pieter den Boer, geboren 19 november 1897 te Rotterdam, overleden ……………, trouwt 22 september 1920 te Rotterdam Maartje Koster, geboren 8 september 1901 te Rotterdam, overleden …………….., dochter van Aart Koster en Adriaantje Johanna Tiggelman.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter den Boer, geboren …………..

2. Adriaantje Johanna den Boer, geboren 30 oktober 1923 te Rotterdam, overleden 17 december 1923 te Rotterdam.

3. 
Adriaantje Johanna den Boer, geboren …….

4. Maaike den Boer, geboren ……….

5.
Aartje den Boer, geboren ……………………., trouwt ………………. Marius Leenheer, geboren … … … … .., zoon van Simon Leenheer en Cornelia de Haan.

6. Maria den Boer, geboren ……….

7. Lientje den Boer, geboren …………..

8. Neeltje den Boer, geboren ………………..

IIIc. Cornelis Bastiaansz Boer, gedoopt 11 oktober 1682 te Strijen, arbeider, begraven 21 december 1743 te Numansdorp, trouwt (1) 4 oktober 1711 te Strijen Geertje Leendertsdr Broekman/Brugman, gedoopt 13 februari 1684 te Geervliet, overleden voor 1722 te Strijen, dochter van Leendert Arentsz Broekman en Marijtje Jansdr. Oole Cuijpers; trouwt (2) ca 1722 te Strijen Lijntje Jansdr Krijger, geboren ca 1695 te Strijen, overleden voor 1724 te Strijen, dochter van Jan Krijger en ……….….; trouwt (3) 23 april 1724 te Numansdorp Lena Leendertsdr Pors/Pons, gedoopt …. augustus 1705 te Charlois, overleden ca 1727 te Numansdorp/Comstrijen, dochter van Leendert Pietersz Pors en Adriaantje Ariensd Wijn.

Uit het eerste huwelijk:

1. Bastiaan Cornelisz. Boer, gedoop 17 augustus 1712 te Strijen, overleden ca 1713.

2. Bastiaan Cornelisz. Boer, gedoopt 22 april 1715 te Strijen, overleden ........

3. Leendert Cornelisz. Boer, volgt IVe. (1717) 

Uit het tweede huwelijk:

4. Jan Cornelisz. Boer, gedoopt 25 december 1722 te Strijen. 

Uit het derde huwelijk:

5. Neeltje Cornelisdr. Boer, gedoopt 30 april 1724 te Numansdorp, overleden ca 1724.

6. Neeltje Cornelisdr. Boer, gedoopt 8 juli 1725 te Numansdorp, overleden ca 1725.

7. Neeltje Cornelisdr. Boer, gedoopt 2 augustus 1727 te Numansdorp.


IVe.  Leendert Cornelisz Boer, gedoopt 1 augustus 1717 te Strijen, arbeider, overleden ... december 1787 te Numansdorp, o.trouwt/trouwt 2/25 april 1745 te Hekelingen Jannigje Engelsdr Bakker, gedoopt 9 februari 1721 te Heinenoord, begraven 3 februari 1774 te Numansdorp, dochter van Engel Jansz. Bakker en Neeltje Rokusdr. van den Heuvel.

Hij woont eerst te Hekelingen, zij te Hekelingen en Spijkenisse. 
Cornelis Bastiaans Boer en Leendert Cornelisse Boer met alimentatie van Strijen 28 augustus 1724. Kerkarchief Strijen. 

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis/Crelis Leendertsz. Boer, gedoopt 16 oktober 1745 te Numansdorp.

2. Neeltje Leendertsdr. Boer, gedoopt 6 augustus 1747 te Numansdorp, overleden 13 april 1779 te Numansdorp, trouwt 17 mei 1772 te Numansdorp Arij Gijsbert de Vlaming, geboren 20 november 1746 te Klaaswaal, overleden 13 november 1792 te Numansdorp, zoon van Gijsbert Ariensz de Vlaming en Adriaantje Ariens van der Stouw.

3. Engel Leendertsz. Boer, volgt Vd. (1749)

4. Geertje Leendertsdr. Boer, gedoopt 29 augustus 1751 te Numansdorp.

5. Jan Leendertsdr. Boer, gedoopt 4 februari 1753 te Numansdorp.

6. Geertje Leendertsdr. Boer, gedoopt 10 augustus 1755 te Numansdorp.

7. Geertje Boer, gedoopt 12 maart 1758 te Numansdorp,

8. Geertje Boer, gedoopt 3/8 december 1760 te Numansdorp,

Vd. Engel Leendertsz. Boer, gedoopt 17 augustus 1749 te Numansdorp, arbeider, overleden 21 augustus 1810 te Numansdorp, o.trouwt/trouwt (1) 7/30 april 1786 te Numansdorp Anna Willemsdr Vermoen, gedoopt 13 augustus 1758 te Numansdorp, overleden 3 maart 1794 te Numansdorp, begraven 4 maart 1794 te Numansdorp, dochter van Willem Gijsbertsz. Vermoen en Metje (Metta) Maartje Jansdr. Verberg; trouwt (2) 1 juni 1794 te Numansdorp Stijntje Futen/Feiten, wed. van Arie Vos, gedoopt ca 1757 te Emmerik ??, overleden 10 november 1823 te Numansdorp, dochter van NN NN.

Gem. Archief Numansdorp, akte van uitkoop 13 mei 1795. Engel Boer, weduwnaar van Anna Vermoen wonende aan de dijk van Groot-Cromstrijen onder Numansdorp ter eenre, en Pleunis Holierhoek oppervoogd van 's Heerenwege over de 4 minderjarige kinderen; Jannigje oud 8 jaar, Metje oud 7 jaar, Leendert oud 3 jaar, Johannes oud 3 maanden. Ieder kind zou bij mondige dagen fl.1.0.0 ontvangen.

In 1788 ontving Engel Boer van de diakonie fl.10.8.0 voor de helft wegens 1 jaar mondkost en onderhoud van Dirk Vermoen (1775). In datzelfde jaar betaalt hij impost (belasting) over 3 achtendelen tarwe; 1 varken van 20 gulden, 1 halfvat bier, 32 pond boter.

Uit het eerste huwelijk:

1. Jannigje Engelsdr Boer, gedoopt 17 september 1786 te Numansdorp, overleden voor 1810

2. Metje Engelsdr Boer, gedoopt 4 mei 1788 te Numansdorp, overleden voor 1810.

3. Leendert Engelsz Boer, volgt VId. (1790) 

4. Willem Engelsz Boer, geboren/gedoopt 5/9 september 1792 te Numansdorp, overleden voor 13 mei 1795.

5. Johannes Engelsz Boer, geboren/gedoopt 24 februari/9 maart 1794 te Numansdorp, overleden voor 1810

Uit het tweede huwelijk:

6. Neeltje Engelsdr Boer, geboren/gedoopt 9/12 maart 1797 te Numansdorp, overleden 19 janauri 1856 te Klaaswaal, trouwt 12 juni 1822 te Klaaswaal Pieter van Goolen, geboren 16 december 1787 te Klaaswaal, overleden 20 april 1867 te Klaaswaal, zoon van Gillis van Goolen en Lijntje Luijendijk.

7. Geertruyt Engelsdr Boer, geboren/gedoopt 23/30 maart 1800 te Numansdorp, overleden 29 juni 1870 te Numansdorp, trouwt 4 november 1838 te Numansdorp Pieter Gibo, geboren 18 mei 1783 te Oud-Beijerland, overleden 15 januari 1848 te Numansdorp, zoon van Willem Gibo en Gerritje Vermeij.

VId. Leendert Engelsz Boer, gedoopt 5 december 1790 te Numansdorp, arbeider, overleden 20 mei 1847 te Klaaswaal, trouwt (1) 16 december 1815 te Numansdorp (getuigen Klaas Pluimert, 40 jaar, bouwman, Hendrik Janse van der Linden, 44 jaar, bouwman, Pieter Groeneweg, 29 jaar, kuiper en Gerrit Tuiter, 32 jaar) Neeltje Leendertsdr Bijl, gedoopt 24 februari 1788 te Klaaswaal, arbeidster, overleden 3 juni 1823 te Numansdorp, begraven 7 juni 1823 te Numansdorp, dochter van Leendert Jansz. Bijl en Jaapje Cornelisdr. Luijendijk; trouwt (2) 2 april 1826 te Numansdorp Margrita/Margrietje Hans(s)en, geboren 29 april 1799 te Westmaas, overleden 15 maart 1841 te Klaaswaal, dochter van Johannes Hanssen en Maartje van der Weijden.

In 1832 woont hij te Numansdorp B 60, is dan ingeschreven voor de landstorm en heeft dan 9 kinderen. 

Uit het eerste huwelijk:

1. Engel Boer, volgt VIId. (1816) 

2. Jaapje Boer, geboren 11 april 1817 te Numansdorp, overleden 30 april 1898 te Numansdorp, trouwt 29 april 1848 te Numansdorp Jan Groeneweg, geboren 3 maart 1823 te Numansdorp, overleden 1 december 1906 te Numansdorp, zoon van Pieter Groeneweg en Elizabeth Futen. 

3. Johanna/Anna Boer, geboren 7 november 1818 te Numansdorp, overleden 6 mei 1876 te Strijen, trouwt 28 april 1842 te Strijen Hendrik Verschoor, geboren 17 januari 1818 te Strijen, overleden 20 januari 1885 te Strijen, zoon van Cornelis Verschoor en Maria Vermeulen.

4. Lena Boer, geboren 28 oktober 1820 te Numansdorp, overleden 4 december 1880 te Westmaas.

5. Jannigje Boer, geboren 17 april 1822 te Numansdorp, overleden 13 oktober 1822 te Numansdorp.

6. Leendert Boer, geboren 3 juni 1823 te Numansdorp, overleden 29 november 1902 te Klaaswaal, trouwt 22 april 1858 te Oud-Beijerland Adriaantje Hoek, geboren 31 juli 1830 te Oud-Beijerland, overleden 29 april 1903 te Klaaswaal, dochter van Willem Hoek en Annetje Smit.

Uit het tweede huwelijk:

7. Maartje Boer, geboren 18 april 1826 te Numansdorp, overleden 5 oktober 1894 te Numansdorp, trouwt 26 februari 1848 te Numansdorp Arie de Jongste, geboren 1 september 1813 te Numansdorp, overleden 15 juni 1888 te Numansdorp, zoon van Leendert de Jongste en Adriana Korbijn.

8. Jannetje/Jannigje Boer, geboren 29 april 1828 te Numansdorp, overleden 14 december 1873 te Ridderkerk, trouwt 14 oktober 1854 te Numansdorp Krijn Kievit, geboren 18 mei 1831 te Numansdorp, overleden 5 april 1901 te Ridderkerk, zoon van Marinus Kievit en Neeltje Groeneweg.

9. Levenloze dochter, geboren/overleden 5 november 1829 te Numansdorp.

10. Teuntje Boer, geboren 19 november 1830 te Numansdorp, overleden 27 oktober 1878 te Numansdorp, trouwt 2 mei 1856 te Numansdorp Arie Binneweg, geboren 3 oktober 1826 te Numansdorp, overleden 20 juni 1909 te Numansdorp, zoon van Gerrit Binneweg en Maria Korbijn.

11. Willemijntje Boer, geboren 14 september 1834 te Numansdorp, overleden 20 december 1891 te Numansdorp, trouwt 20 oktober 1855 te Numansdorp Izaak Knoot, geboren 25 maart 1825 te Numansdorp, overleden 12 januari 1899 te Numansdorp, zoon van Arie Knoot en Maaike Kleinjan.

12. Matthijs Boer, geboren 14 januari 1837 te Numansdorp, overleden 20 april 1837 te Numansdorp.

13. Margrietje Boer, geboren 25 maart 1840 te Klaaswaal, overleden 1 september 1840 te Klaaswaal.

14. Janna Boer, geboren 25 maart 1840 te Klaaswaal, overleden 6 maart 1841 te Klaaswaal.

VIId. Engel Boer, geboren 28 mei 1816 te Numansdorp, landarbeider, dagloner, overleden 20 december 1889 te Numansdorp, trouwt 28 oktober 1848 te Nieuw-Beijerland (getuigen Abraham de Graaf, gemeente-ontvanger, 39 jaar, Gerrit van Gameren, arbeider, 62 jaar, Cornelis Verloop, veldwachter, 47 jaar, Teunis Verloop, schoenmaker, 23 jaar) Adriaantje Arijsdr Fonkert, geboren 11 februari 1827 te Oud-Beijerland, overleden 8 augustus 1886 te Numansdorp, dochter van Arij Aartsz. Fonkert en Marrigje Jansdr. Zuiderhoek. 

Engel heeft blijkbaar een hond, van 1873 tot 1886 betaalt hij elk jaar hondenbelasting, Zij wonen eerst in Zuid-Beijerland vanaf juni 1872 te Numansdorp B92.

Uit dit huwelijk:

1. Leendert Boer, volgt VIIIi. (1849) 

2. Arij/Arie Boer, geboren 12 maart 1851 te Zuid-Beijerland, overleden 24 februari 1931 te Numansdorp, trouwt 21 augustus 1908 te Zuid-Beijerland Pleuntje Huisman, geboren 14 februari 1843 te Zuid-Beijerland, overleden 17 februari 1929 te Zuid-Beijerland, dochter van Jacob Huisman en Grietje Doolaard.

3. Jan Engelsz Boer, volgt VIIIj. (1853) 

4. Marigje Boer, geboren 25 januari 1856 te Zuid-Beijerland, overleden 9 januari 1863 te Zuid-Beijerland.

5. Jacob Boer, geboren 25 juli 1857 te Zuid-Beijerland, overleden 23 november 1862 te Zuid-Beijerland.

6. Johannes Boer, geboren 9 december 1859 te Zuid-Beijerland, overleden 28 januari 1860 te Zuid-Beijerland

7. Neeltje Boer, geboren 16 april 1861 te Zuid-Beijerland, overleden 26 juli 1861 te Zuid-Beijerland.

8. Marijgje Boer, geboren/gedoopt 13 februari/8 maart 1863 te Zuid-Beijerland, overleden 15 april 1863 te Zuid-Beijerland.

9. Jacob Boer, geboren/gedoopt 13 februari/8 maart 1863 te Zuid-Beijerland, overleden 9 april 1863 te Zuid-Beijerland.

10. Jacob Boer, volgt VIIIk. (1864)

VIIIi. Leendert Boer, geboren 1 oktober 1849 te Zuid-Beijerland, overleden 19 december 1932 te Zuid-Beijerland, trouwt 1 april 1881 te Zuid-Beijerland Kaatje de Groot, geboren 1 november 1854 te Zuid-Beijerland, overleden 7 februari 1928 te Zuid-Beijerland, dochter van Leendert Groot en Maria van Rij.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Boer, geboren 13 maart 1882 te Zuid-Beijerland, overleden ……………....., trouwt 28 augustus 1903 te Zuid-Beijerland Bastiaan Kramp, geboren 14 januari 1880 te Zuid-Beijerland, overleden 4 november 1947 te Zuid-Beijerland, zoon van Pieter Kramp en Anna de Bruin.

2. Engel Boer, geboren 28 februari 1883 te Zuid-Beijerland, overleden 24 mei 1955 te Barendrecht, trouwt 25 mei 1906 te Klaaswaal Klara Janna Bol, geboren 27 maart 1884 te Klaaswaal, dochter van Leendert Bol en Lijntje Maaten.
Uit dit huwelijk:

a. Kaatje Boer, geboren 12 november 1906 te Zuid Beijerland (aktedatum), trouwt 3 mei 1928 te Zuid Beijerland Cornelis Arie Versteeg, geboren 21 juli 1903 te Nieuw Beijerland (aktedatum), zoon van Adrianus Versteeg en Christina Rietveld. 

3. Adriaantje Boer, geboren 7 september 1886 te Zuid-Beijerland, overleden ………………...…, trouwt 1 november 1912 te Zuid-Beijerland Adrianus Abraham Wielaard, geboren 25 oktober 1889 te Rotterdam, overleden ………………………., zoon van Arend Wielaard en Neeltje ‘t Hart.

4. Lena Boer, geboren 9 september 1892 te Zuid-Beijerland, overleden 8 mei 1964 te Mijnsheerenland, trouwt 11 mei 1916 te Zuid-Beijerland Teunis de Reus, geboren 19 april 1897 te Strijen, overleden 2 mei 1977 te Mijnsheerenland, zoon van Pieter de Reus en Geertrui Groeneweg.

VIIIj. Jan Engelsz Boer, geboren 20 januari 1853 te Zuid-Beijerland, landbouwarbeider, overleden 29 mei 1910 te Numansdorp, trouwt 19 maart 1886 te Numansdorp Aartje Aartsdr van der Ree, geboren 3 juni 1856 te Numansdorp, overleden 9 december 1922 te Numansdorp, dochter van Aart van der Ree en Ingetje Bakker.

Geertje van der Ree woonde in bij haar jongste zuster Aartje gehuwd met Jan Boer in de "Achterbuurt" Schoolstraat te Middelsluis, later woonde zij daar met haar ongetroude neef Engel Boer. Dit boerderijtje zou al vanaf ca.1750 in het bezit zijn van de familie "Van der Ree".

Uit dit huwelijk:

1. Levenloze dochter, geboren/overleden 29 december 1886 te Numansdorp.

2. Aart Boer, geboren/gedoopt 28 april/4 november 1888 te Numansdorp, wachtmeester der marechaussee te Ooltgensplaat, overleden ca 1970 te Eibergen, trouwt 15 augustus 1918 te Numansdorp Jannigje van Eeren, geboren 17 maart 1892 te Numansdorp, overleden ca 1964 te Eibergen, dochter van Jan van Eeren en Teuntje Visser.

3. Engel Boer, geboren 20 maart 1890 te Numansdorp, veldarbeider, veehouder, overleden/begraven 4/7 november 1964 te Numansdorp.

4. Levenloze zoon, geboren/overleden 11 juni 1891 te Numansdorp.

5. Levenloze dochter, geboren/overleden 13 januari 1894 te Numansdorp.

6. Adriaantje Boer, geboren/gedoopt 16 september/1 december 1895 te Numansdorp, overleden 7 mei 1976 te Dordrecht, begraven 11 mei 1976 te Papendrecht, trouwt 17 mei 1917 te Numansdorp Jan Bezemer, geboren 2 februari 1892 te Strijen, overleden 23 mei 1984 te Dordrecht, begraven 27 mei 1984 te Papendrecht, zoon van Teunis Bezemer en Maria Visser.

Dit echtpaar woonde resp. na het huwelijk in Numansdorp, na 20 februari 1920 in Papendrecht, en (wegens uitgezonden werkzaamheden) 29 mei 1935 Nieuwstraat 255 Ameide. Verhuisde 23 april 1936 naar Dijkstraat 1 Papendrecht, op 14 september 1936 Tuinstraat Wisch Terborg. Op 10 maart 1938 Merwederstraat 4 Papendrecht. Op 18 februari 1971 Jacob Catslaan 34 Papendrecht.

Jan Bezemer woonde (na het overlijden van zijn vrouw) 14 maart 1979 in het bejaardecentrum " De Kleine Waal" Badhuisstraat 2 Papendrecht.

VIIIk. Jacob Boer, geboren/gedoopt 23 juli/14 augustus 1864 te Zuid-Beijerland, overleden 31 maart 1946 te Numansdorp, trouwt 9 mei 1890 te Zuid-Beijerland Cornelia Herder, geboren 16 juli 1869 te Zuid-Beijerland, overleden 7 augustus 1934 te Zuid-Beijerland, dochter van Pieter Herder en Barbera Middelhoek.

Uit dit huwelijk:

1. Engel Pieter Boer, geboren 16 mei 1891 te Numansdorp, overleden …….………….,  trouwt 14 februari 1913 te Klaaswaal Jaapje Baars, geboren 11 februari 1890 te Klaaswaal, overleden … … … … … … .., dochter van Cornelis Baars en Anna Grietje van Erkel.

2. Berbera Boer, geboren 13 februari 1893 te Numansdorp, overleden …………….…, trouwt (1) 25 juni 1914 te Zuid-Beijerland, echtscheiding 6 maart 1939 te Rotterdam Willem Reedijk, geboren 17 april 1889 te Westmaas, overleden ……………………….., zoon van Gijsbert Reedijk en Teintje in ‘t Veld; trouwt (2) na juli 1947 te ……………… Theodorus Martinus Eijmeren, geboren 25 augustus 1887 te Numansdorp, overleden 2 mei 1958 te Rotterdam, zoon van Jacobus Didericus Hermanus van Eijmeren en Jacoba Goudswaard.

3. Pieter Engel Boer, geboren 23 mei 1894 te Numansdorp, overleden … … … … … …, trouwt 5 oktober 1921 te Oostvoorne Adriana Nieuwland, geboren 12 april 1899 te Oostvoorne, overleden 5 juli 1978 te Rotterdam, dochter van Leendert Nieuwland en Lena Bravenboer.
Uit dit huwelijk:
a. Cornelia Lena Boer, geboren …………… (Zuid Beijerland).

4. Adriaantje Boer, geboren 14 juni 1896 te Numansdorp, overleden ………………., trouwt 6 maart 1919 te Zuid-Beijerland Jacobus Gerrit van Wijngaarden, geboren 28 oktober 1895 te Nieuw-Beijerland, overleden ………………………., zoon van Pieter van Wijngaarden en Anna Goudswaard.

5. Leendert Boer, geboren 12 december 1897 te Numansdorp,

6. Pietertje Boer, geboren 24 september 1899 te Zuid-Beijerland, overleden 5 oktober 1899 te Zuid Beijerland.

Genealogie in Limburg  

VIb. Elysabeth Boere, gedoopt 1 augustus 1784 te Dinteloord, overleden 15 april 1845 te Dinteloord. 

Onwettig:

1. Meerten/Maarten Boere, volgt VIIb. (1807)

2. Jaapje Boere, geboren 3 januari 1815 te Dinteloord, overleden 25 maart 1883 te Dinteloord, trouwt (1) 29 juni 1839 te Dinteloord Johannes(nis) Jan Duijvelaar, geboren 14 april 1808 te Willemstad, overleden 27 oktober 1852 te Dinteloord, zoon van Johannis Duijvelaar en Elisabeth van Prooijen; trouwt (2) 18 oktober 1854 te Dinteloord Jacobus van den Houdt/Hout, geboren 19 maart 1814 te Dinteloord, overleden 22 januari 1860 te Rotterdam (verlaten man van Jaapje), zoon van Wouter van den Houdt en Hendrika Macdonel; trouwt (3) 20 december 1860 te Dinteloord Willem Garsthagen, geboren 17 december 1816 te Papendrecht, overleden 17 april 1863 te Dinteloord, zoon van Marija Garsthagen.

3. Simon Boeren, geboren 29 december 1823 te Dinteloord, overleden 17 februari 1824 te Dinteloord.

VIIb. Meerten/Maarten Boere, geboren/gedoopt 18/21 juni 1807 te Dinteloord, overleden 23 maart 1878 te Maastricht, trouwt 2 juli 1840 te Maastricht Ida Thelissen, geboren 18 april 1816 te Reckheim (Belgie), overleden 18 oktober 1877 te Maastricht, dochter van Ida Thelissen.

akte

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Meerten Boere, geboren 7 augustus 1837 te Maastricht, overleden 3 september 1844 te Maatricht.

2. Franciscus Joannes Boere, geboren 5 november 1838 te Maastricht, overleden 15 december 1841 te Maastricht.

3. Wilhelmus Boere, geboren 19 september 1841 te Maastricht, overleden 30 juni 1910 te Rotterdam, trouwt 16 juli 1884 te Rotterdam Antje Hersbagh, geboren 14 november 1851 te Vrijenban, overleden 23 april 1902 te Rotterdam, dochter van Cornelis Hersbagh en Lena Dekker.

4. Johannes Maarten Boere, volgt VIIIb. (1845)

5. Elisabeth Boere, geboren 11 oktober 1847 te Maastricht, overleden 28 juli 1849 te Maastricht.

6. Francis Boere, volgt VIIIc. (1850)

7. Elisabeth Boere, geboren 15 januari 1853 te Maastricht, overleden 22 mei 1854 te Maastricht.  

8. Jacob Boere, volgt VIIId. (1855)

9. Cornelis Boere, geboren 4 december 1858 te Maastricht, overleden 24 februari 1861 te Maastricht.

10. Levenloze dochter, geboren/overleden 24 april 1860 te Maastricht.

11. Maria Ida Boere, geboren 14 april 1861 te Maastricht, overleden 2 janauri 1900 te Maastricht, trouwt 30 maart 1881 te Maastricht Josephus Augustinus Jongen, geboren 29 juli 1851 te Maastricht, overleden 26 januari 1911 te Maastricht, zoon van Laurentius Jongen en Maria Catharina Martens.
Brd werd gemagtigd tot dit huwelijk door Voogd Jacob Boere en toez. V. Willem Nelissen.

VIIIb.  Johannes Maarten Boere, geboren 10 januari 1845 te Maastricht, overleden 3 september 1944 te Maastricht, trouwt 7 februari 1872 te Maastrischt Anna Judith Becker, geboren 26 april 1851 Maastricht, overleden 23 juni 1930 te Heerlen, dochter van Jean Adam Becker en Maria Elisabeth Hulskens.

Uit dit huwelijk:

1. Jean/Jan Adam Boere, geboren 13 oktober 1872 te Maastricht, overleden 19 september 1945 te Maastricht, trouwt ca 1895 ………….. te …………….  Josephine Gerresheim, geboren ……………….... te ………….., overleden …………………….., dochter van …………………………
Uit dit huwelijk:
a. Johan Engelbert Boere
, geboren ca 1896 te Keulen (Dld), overleden 16 augustus 1925 te Heerlen (29 jr).

2. Elisabeth Boere, geboren 21 september 1877 te Maastricht, overleden …………………………, trouwt 27 april 1899 te Oud-Vroenhoven Antonius Oscar Raedts, geboren 24 juli 1869 te Maaseijck (B), overleden 2 november 1915 te Genk (B), zoon van Nicolas Raedts en Maria Catharina Lambrix.

3. Petronella Ida Boere, geboren 8 november 1881 te Maastricht, overleden 14 juli 1882 te Maastricht.

4. Maria Paulina Boere, geboren 6 september 1885 te Maastricht, overleden 23 oktober 1948 te Heerlen, trouwt …………….. te ………………. Wilhelmus Everardus Hubertus Foppen, geboren 22 december 1881 te Maastricht, overleden 16 augustus 1949 te Heerlen, zoon van Pieter Foppen en Elisabeth Maria Crapts.

VIIIc. Francis Boere, geboren 11 juli 1850 te Maastricht, overleden 18 november 1905 te Maastricht, trouwt 5 november 1873 te Maastricht Elisabeth Vrancken, geboren 21 oktober 1845 te Oud Vroenhoven, overleden 25 maart 1938 te Maastricht, dochter van Johannes Vrancken en Cecillia Paulussen.

Uit dit huwelijk:

1. Wilhelmus Maarten Boere, geboren 21 november 1873 te Maastricht, overleden 7 januari 1874 te Maastricht.

2. Paulus Joannes Boere, geboren 20 december 1874 te Maastricht, overleden 24 november 1918 te Maastricht, trouwt 11 februari 1903 te Maastricht Cornelia Masotte, geboren 21 november 1875 te Maastricht, overleden 12 december 1936 te Maastricht, dochter van Pieter Hubertus Masotte en Maria Gertrudis van Rijn.
Uit dit huwelijk:
a. Maria Gertrudis Boere, geboren 18 december 1903 te Maastricht, overleden ……………..

3. Anna Maria Ida Boere, geboren 9 april 1877 te Maastricht, overleden 15 december 1891 te Maastricht.

4. Johanna Cecillia Boere, geboren 10 augustus 1879 te Maastricht, overleden 31december 1946 te Maastricht, trouwt 2 april 1902 te Maastricht Nicolaus Schelling, geboren 24 december 1881 te Maastricht, overleden 19 december 1941 te Maastricht, zoon van Lambertus Schelling en Maria Catharina Gijbels.

5. Petronella Boere, geboren 27 september 1881 te Maastricht,
Onwettig:
a.
Laurentius Boere, geboren 22 juni 1902 te Maastricht, overleden 25 juli 1902 te Maastricht.

6. Egidius Hubertus Boere, geboren 8 april 1883 te Maastricht, overleden 13 december 1958 te Maastricht, trouwt 30 januari 1914 te Oud-Vroenhoven Helena Maria Smeijers, geboren 10 november 1884 te Oirschot, overleden …………………………, dochter van Cornelis Smeijers en Allegonda Hendrieka Smetsers.
Uit dit huwelijk:
a. Frans Cornelis Nicolaas Boere, geboren ca maart 1915 te Maastricht, overleden 4 oktober 1915 te Maastricht (7 mnd).
b.
Aldegonda Elisabeth Boere, geboren 16 juli 1918 te Maastricht, overleden 12 maart 2005 te Veldwezelt, trouwt …………… te …..…. Jacques Auguste Amedee Zeguers, geboren 17 april 1904 te Maastricht, overleden 4 juli 1972 te ……………., zoon van Jacques Henri Jean Zeguers en Anna Marie Hubertine Cecile Cornelia Hameleers.

Ook kan ik mij mevrouw Aldegonda Zeguers-Boere* nog voor de geest halen. Vier keer per dag ging ik langs het Sint Servaasklooster, op weg naar school. Dáár woonde ze en ik kwam haar  wel eens tegen. Het was een grote vrouw met een opvallende neus en ze droeg zwaluwoorbellen. Ze woonde in een mooi, gesloten huis. Er gingen in dat jaar al geruchten dat ze contacten onderhield met de Duitsers. Later hoorde ik hoe het echt zat en hoeveel mensen er door haar toedoen aan hun eind gekomen zijn.
Aldegonda Elisabeth Boere (1918-2005) wekte bij de ondergrondse de indruk dat ze te vertrouwen was door een verzetsman in huis te nemen. In werkelijkheid verried zij alle verzetslieden aan de Duitsers. Door haar toedoen zijn ongeveer dertig mensen terechtgesteld. Zij was ook actief in de zwarthandel.
Aldegonda Boere, na arrestatie in 1944. Foto rhcl.nl.         www.zichtopmaastricht.nl

c. Johanna Cornelia Francisca Boere, geboren ca 1923 te …………....., overleden 3 maart 1924 te Maastricht.

7. Maria Helena Barbara Boere, geboren 17 januari 1886 te Maastricht,

8. Willem Boere, geboren 6 juni 1888 te Maastricht, kapper, overleden ……….. 1966 te Maastricht, trouwt …………… te …………………… Francisca (Jeanne) Coumans, geboren 25 november 1892 te Maastricht, modiste, overleden ……………… 1968 te Maastricht, dochter van Gertrudis Coumans.

VIIId.  Jacob Boere, geboren 6 juni 1855 te Maastricht, fabrieksarbeider, gemeentewerkman,  wegwerker, overleden 16 februari 1941 te Maastricht, trouwt 13 augustus 1879 te Maastricht Josephina Hubertina Guffens, geboren 25 september 1855 te Maastricht, overleden 2 december 1943 te Maastricht, dochter van Joannes Arnoldus Guffens en Anna Maria Hubertina Turken.

Uit dit huwelijk:

1. Franciscus Boere, volgt IXb. (1880)

2. Maria Boere, geboren 28 januari 1883 te Maastricht, overleden 1 september 1883 te Maastricht.

3. Josephina Hubertina Boere, geboren 28 juli 1884 te Maastricht, overleden … … … … … … … .., trouwt 11 mei 1906 te Sint Pieter Heinrich Anton Franck, geboren ……. ca 1886 te Keulen, machinist, overleden ……………………………., zoon van Pierre Adrian Franck en Anna Christine Scheer.

4. Petrus Hubertus Boere, geboren 16 april 1887 te Maastricht, overleden 31 augustus 1954 te Maastricht, trouwt 26 april 1911 te Maastricht Theresia Hoofs, geboren 8 december 1891 te Maastricht, overleden ……………………….., dochter van Pieter Hoofs en Anna Mechtild Swilden.
Uit dit huwelijk:
a. Anna Mathilda Boere, geboren 3 augustus 1911 te Heer, overleden ………….., trouwt 8 september 1933 te Maastricht Petrus Joseph Mathias van den Boom, geboren 18 maart 1901 te Sint-Pieter, overleden ………………., zoon van Leonardus Hubertus van den Boom en Maria Joanna Janssen.
b. Franciscus Hubertus Boere, geboren ca janauri 1915 te Maastricht, overleden 9 februari 1915 te Maastricht (2 wk).

5. Augustinus Boere, geboren 23 juni 1890 te Maastricht, overleden … … … … … … … , trouwt 10 april 1912 te Maastricht Catharina Hubertina Louisa Kroeg, geboren 17 maart 1890 te Maastricht, overleden 5 juli 1952 te Laren, dochter van Lodewikus Martinus Kroeg en Catharina Hubertina Muermans.

6. Johannes Boere, geboren 13 juni 1893 te Maastricht, mijnwerker,  trouwt 29 september 1916 te Kerkrade Gertrud Lang, weduwe van Hermann Sauer, geboren …. ca 1888 te Eschweiler, dochter van Johann Lang en Anna Maria Ahns.
Uit dit huwelijk:
a.
Heinrich Boere, geboren 27 september 1921 te Eschweiler, overleden 1 december 2013 te Fröndenberg (Dld).
Voormalige Nederlandse SS'er, nazi-collaborateur en oorlogsmisdadiger. Hij werd bij verstek in Nederland ter dood veroordeeld, maar ontvluchtte. Hij heeft aan journalisten en in 2009 voor de rechter te Aken toegegeven drie moorden op Nederlandse burgers te hebben gepleegd.
(zie wikipedia, oorlogsmisdadiger)

7. Maria Catharina Boere, geboren 24 februari 1896 te Maastricht, overleden 14 oktober 1945 te Poortugaal, trouwt (1) 27 november 1914 te Kerkrade, gescheiden 24 janauri 1924 te Maastricht Johan Joseph Hanssen, geboren 28 mei 1895 te Kerkrade, overleden 26 oktober 1964 te Kerkrade, zoon van Peter Joseph Hanssen en Maria Geertruida Jozefina Merkelbach; trouwt (2) 20 april 1932 te Rotterdam Huibrecht Koole, geboren 5 november 1893 te Nieuw Helvoet, overleden …………… te … ...…, zoon van Arie Koole en Abra Maria Hennip. 

IXb.  Franciscus Boere, geboren 28 februari 1880 te Maastricht, spijkermaker, ovenwerker, magazijnknecht, limonadeventer, overleden ……………...…. te ……..…… trouwt 13 mei 1903 te Maastricht Maria Elisabeth Catharina Hubertina Claessens, geboren 16 december 1880 te Sint Pieter, overleden 1 juni 1949 te Maastricht, dochter van Leonardus Franciscus Hubertus Claessens en Maria Gertrudis Thijssen.

Uit dit huwelijk:

1. Jacques Boere, volgt Xb. (1903)

2. Josephine Boere, geboren 13 januari 1905 te Maastricht, overleden ……………. te Maastricht.

3. Anna Boere, geboren 7 januari 1908 te Maastricht, overleden ………………., trouwt 9 mei 1930 te Maastricht Henricus Olders, geboren 7 janauri 1908 te Maastricht, chauffeur, monteur, overleden ……………., zoon van Petrus Josephus Olders en Joanna Catharina Stegen.

4. Petrus Hubertus Boere, geboren 4 juli 1910 te Maastricht, overleden …………….

5. Maria Agnes Boere, geboren …. ca 1918 te Heer, overleden 21 maart 1919 te Brunssum (1 jr).

Xb.  Jacques Boere, geboren 19 juni 1903 te Maastricht, trouwt 9 augustus 1929 te Maastricht Hubertine Marquerite Pauline Peiffer, geboren  ca 1907 te Montzen (Belgie, dochter van Hubert Peiffer en Josephine Hubertine Lintzen.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth Renee Josephine Boere, geboren ……………… te ……………., trouwt …………….. te ……………… Gilles Beckers, geboren ……………… te ……………., zoon van Jozef Beckers en Anna Petronella Limbourg.

Diversen:

Johannes Boere, trouwt Hubertina Custers
Uit dit huwelijk:
1. Maria Francisca Boere, geboren ca maart 1944 te Maastricht, overleden 25 september 1944 te Maastricht (6 mnd).

Paul Johan Boere, trouwt Wilhelmina Christina Maria Peters
Uit dit huwelijk:
1. Levenloos kind, geboren/overleden 15 maart 1960 te Maastricht.


§§ © Harry Schoel sr. 2011